Elastyczny rozwój "Bogdanki"

Lut 24, 2017

9 lutego Rada Nadzorcza wchodzącego w skład Grupy Enea Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA zatwierdziła strategię rozwoju dla Obszaru Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku, z perspektywą do roku 2030. Według przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA Antoniego Pasiecznego treść dokumentu nie wzbudza większych kontrowersji, zabrakło jednak zapisu o konieczności ograniczenia outsourcingu w podstawowej działalności Spółki.

Przyjęty dokument zakłada dwa scenariusze: bazowy, zakładający średnią produkcję na poziomie około 8,5 miliona ton w latach 2017-2025 oraz elastycznego rozwoju, ze średnioroczną produkcją w tym okresie na poziomie ok. 9,2 mln ton. Spółka zamierza realizować scenariusz elastycznego rozwoju, co oznacza, że na inwestycje od 2016 do 2025 r. przeznaczy ok. 4 miliardów zł w ujęciu nominalnym (dla scenariusza bazowego byłoby to ok. 3,7 mld zł).

Za najistotniejsze kierunki działań uznano ścisłą współpracę i realizację synergii w ramach obszaru wydobywczo-wytwórczego "Kozienice-Bogdanka-Połaniec", podwojenie bazy zasobów operatywnych oraz wdrożenie szeregu kluczowych innowacyjnych inicjatyw strategicznych, między innymi takich jak realizacja (wspólnie z Grupą Enea) studium wykonalności projektu technologii zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej, wykorzystanie nowoczesnego wysokowydajnego kompleksu przodkowego czy efektywna gospodarka skałą płonną. Łącznie wypracowano 60 inicjatyw strategicznych; 10 opracowała kadra inżynieryjno-techniczna "Bogdanki".

LW "Bogdanka" SA zamierza podwoić swoje zasoby operatywne z 227 mln ton do ok. 446 mln ton węgla. Przy wydobyciu surowca na poziomie około 9 mln ton oznacza to, że kopalnia pofedruje jeszcze przez co najmniej 50 lat. Najistotniejsze mają być obszary "Puchaczów V" (obecnie eksploatowane złoże o zasobach na poziomie ok. 211 mln ton), "Stręczyn" (obecnie eksploatowane złoże "K-3", zasoby operatywne - ok. 16 mln ton) oraz "Ludwin" (złoże "Ostrów", szacowane zasoby operatywne - ok. 186 mln ton). Złoża "K-6" i "K-7" oraz obszar "Orzechów" zostały wskazane jako potencjalne dalsze rejony eksploatacji.

Ogłoszono również politykę dywidendową na najbliższe lata: zakłada ona wnioskowanie o wypłatę do 50 procent zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu Spółki. Wysokość każdorazowo rekomendowanej przez Zarząd dywidendy będzie uzależniona od aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, planowanych procesów inwestycyjnych i prognozowanego poziomu zadłużenia Spółki.

Zakładowa "Solidarność" pozytywnie ocenia sam fakt przyjęcia strategii.

- Istotnym elementem scenariusza elastycznego rozwoju jest synergia w obszarze wydobywczo-wytwórczym "Kozienice-Bogdanka-Połaniec". Przejęcie aktywów elektrowni "Połaniec" przez Grupę Enea ma w perspektywie zwiększyć wskaźnik zużycia węgla na potrzeby własne Grupy z 45 do 75 procent, co gwarantowałoby nam stabilne zatrudnienie z perspektywą wprawdzie niewielkiego, ale jednak przyrostu - wskazuje Antoni Pasieczny.

Zdaniem przedstawiciela strony społecznej są też jednak pewne niedociągnięcia.

- Przede wszystkim nie widzę tam planów ograniczenia outsourcingu w podstawowej działalności Spółki. Już teraz 1/3 zatrudnionych, w tym blisko połowa pracowników dołowych, pracuje w podmiotach zewnętrznych. To budzi nasze obawy na przyszłość - mówi przewodniczący. - Niepokoi nas także zakładany rozwój bazy zasobowej o złoże "Ostrów". Istnieją tam potencjalne zagrożenia natury geologicznej, środowiskowej oraz infrastrukturalnej, w tym obszary chronione i zbiorniki wodne. Wcześniejsza strategia zakładała rozwój bazy zasobowej o obszary "K-6" i "K-7", gdzie zagrożenia te występują w dużo mniejszym stopniu - dodaje.

Zlokalizowana w miejscowości o tej samej nazwie "Bogdanka" jest jedną z największych polskich kopalń węgla kamiennego. Produkcja węgla handlowego "Bogdanki" za rok ubiegły wyniosła ok. 9 mln ton (dane wstępne).

LW "Bogdanka" SA prowadzi działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży surowca. Zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Od października 2015 r. jest częścią funkcjonującej na rynku energetycznym Grupy Enea.