126 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem zmian w Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dotyczącym uregulowania kwestii wypłaty deputatu węglowego trafiło do Marszałka Sejmu. To efekt zbiórki przeprowadzonej przez górnicze centrale związkowe, które chcą przywrócenia prawa do deputatu wszystkim emerytom i rencistom przy jednoczesnym przeniesieniu obowiązku realizacji świadczenia na budżet państwa.

23 marca pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego został wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Przejął tę funkcję od wiceministra Wojciecha Kowalczyka, który ma się teraz zająć pionem analiz ekonomicznych oraz polityką właścicielską, a także zadaniami z zakresu efektywności gospodarczej spółek Skarbu Państwa nadzorowanych przez Ministerstwo Energii. Nowy pełnomocnik przyjął przedstawicieli śląskich mediów na świątecznym śniadaniu prasowym.

Informujemy, że w wyniku błędu redakcyjnego w świątecznym wydaniu miesięcznika Solidarność Górnicza ukazała się niezautoryzowana wersja wywiadu z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim. Niestety, w części wywiadu poświęconego przyszłości Katowickiego Holdingu Węglowego ukazało się sformułowanie, które zrodziło niepotrzebne spekulacje na temat związków kapitałowych KHW z Bogdanką, za co bardzo przepraszamy zarówno naszego rozmówcę, jak i naszych Czytelników.

SG: KW po audycie

Mar 23, 2016
577

Wiodącym tematem świątecznego wydania miesięcznika Solidarność Górnicza jest sytuacja Kompanii Węglowej: po przeprowadzonym audycie, a przed przekształceniem w "nową" Kompanię czyli Polską Grupę Górniczą. O planach rządu wobec sektora rozmawiamy z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim. Na koniec zaś zastanawiamy się, czy przygotowywana ustawa dotycząca elektrowni wiatrowych ukróci samowolę inwestorów i uporządkuje to swoiste "eldorado" dla wybranych. Zachęcamy do lektury.

(-)

Związkowcy i pracodawcy z Rady Dialogu Społecznego (RDS) skrytykowali projekt zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w latach 2021-2030. W przyjętej uchwale wykazali, że forsowane przez Brukselę przepisy mogą zaszkodzić nie tylko polskiej, ale i europejskiej gospodarce. Poza tym nijak się mają do postanowień światowej konferencji klimatycznej ONZ (COP 21) z grudnia ubiegłego roku.

Katowicki sąd okręgowy uznał ubiegłoroczne wypowiedzenie umów o pracę pracownikom Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) "Silesia" Sp. z o.o. ze względu na bliżej niesprecyzowaną "sytuację ekonomiczną" firmy za bezskuteczne. Dzięki wsparciu udzielonemu przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" PG "Silesia" Sp. z o.o. i prawników związkowego Regionu Podbeskidzie zwolnieni górnicy-członkowie "Solidarności" wkrótce zostaną przywróceni do pracy.

17 października ubiegłego roku odbyła się premiera "Ballady o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce". Dzieło upamiętniające życie i śmierć legendarnego kapelana "Solidarności" powstało z inicjatywy związkowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Libretto do ballady napisał Jan Drechsler, zaś muzykę skomponował Michał Tadeusz Malicki. Teraz każdy może nabyć płytę DVD zawierającą nagranie premierowego wykonania ballady. Cena płyty - 15 złotych.

Wiceprezes do spraw pracy i polityki społecznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Artur Wojtków otrzymał poparcie większości organizacji związkowych w zaplanowanych na 17 marca wyborach członka Zarządu JSW SA IX kadencji. - Wszyscy znamy trudną sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zwłaszcza teraz nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek eksperymenty, jeśli chodzi o obsadę najważniejszego stanowiska z wyboru załogi - uzasadniają swoją decyzję przedstawiciele strony społecznej.

W siedzibie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) odbyło się spotkanie strony związkowej, Zarządu i Rady Nadzorczej JSW z przedstawicielami resortu energii: ministrem Krzysztofem Tchórzewskim i wiceministrem Grzegorzem Tobiszowskim. Omówiono bieżące problemy Spółki, sytuację na międzynarodowym rynku węgla oraz skutki wdrażania tak zwanego Pakietu Klimatycznego.

W lutowym numerze miesięcznika Solidarność Górnicza piszemy o wciąż niepewnej przyszłości największej polskiej spółki węglowej, kompanijnym sporze zbiorowym dotyczącym wysokości tegorocznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wdrożeniu projektu zakładającego eksploatację węgla systemami komorowo-filarowymi przez KWK "Bobrek-Piekary" Ruch "Piekary" i rządowej strategii gospodarczej "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", gdzie górnictwo niemal pominięto. Zachęcamy do lektury.

(-)

O założeniach projektu porozumienia dotyczącego wypłaty "czternastki" w Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW), przyczynach jego odrzucenia przez trzy organizacje związkowe i skutkach niekorzystnej dla pracowników decyzji Zarządu Spółki, który 5 lutego wypłacił pracownikom niewielką tylko część nagrody rocznej rozmawiamy z wiceprzewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" KHW SA Piotrem Bienkiem.

Rada Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) zaapelowała do pani premier Beaty Szydło o osobiste zainteresowanie się procesem tworzenia Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Członkowie Rady wskazują, że obecnie jest to najważniejsze przedsięwzięcie w krajowym górnictwie, od powodzenia którego zależy funkcjonowanie całego regionu śląskiego oraz dalszy los setek tysięcy pracowników.

2,5-procentową podwyżkę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok 2015 w odniesieniu do średniej płacy za rok 2013 otrzymali pracownicy Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA dzięki porozumieniu zawartemu przez cztery zakładowe organizacje związkowe i Zarząd Spółki. 1 lutego br. strony uzgodniły podniesienie wysokości przeciętnego wynagrodzenia do kwoty 7391,62 zł (wobec 7211,34 zł w roku 2013) na pracownika. Realizacja uzgodnionego wzrostu nastąpiła poprzez wypłatę jednorazowej nagrody specjalnej.

15 lutego na konta pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) wpłynęło 30 procent nagrody rocznej ("czternastki") za rok 2015. Pozostała część - plus odsetki - ma zostać wypłacona przed końcem czerwca. Sprzeczna z obowiązującym porozumieniem decyzja Zarządu o rozbiciu nagrody na raty sprawiła, że 16 lutego kompanijni związkowcy złożyli skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Organizacje związkowe zrzeszające pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) przedstawiły Zarządowi Spółki własny projekt porozumienia w sprawie wypłaty "czternastej pensji" za rok 2015 i wysokości przeciętnych płac w roku 2016. Zgadzają się, by "czternastkę" wypłacić na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym, nie dopuszczają natomiast ruchów prowadzących do obniżenia wynagrodzeń.

Zarządy Kompanii Węglowej SA (KW) i Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) formalnie wycofały wypowiedzenie zawartego 17 lipca ubiegłego roku porozumienia ze związkami zawodowymi. Dokument gwarantuje pracownikom KW zatrudnienie na dotychczasowych warunkach przez dwanaście miesięcy od momentu przejścia do PGG ("nowej" Kompanii Węglowej).

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) skierowała do pani premier Beaty Szydło pismo, w którym domaga się realizacji przedwyborczych zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości (PiS) dotyczących "dobrych zmian w górnictwie". Zdaniem związkowców ostatnie działania Zarządu KW, będące próbą pozbawienia pracowników posiadanych gwarancji socjalnych poprzez wypowiedzenie lipcowego porozumienia, są z obietnicami polityków PiS całkowicie sprzeczne.

W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się pierwsze po ubiegłorocznych wyborach zebranie Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Przedstawiciele strony związkowej, rządu i pracodawców dyskutowali na temat bieżącej sytuacji sektora wydobywczego. Obradom współprzewodniczył minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) jednostronnie zdecydował, że nagroda roczna ("czternastka") za 2015 rok zostanie wypłacona w dwóch ratach - pierwszą część świadczenia, wynoszącą 1200 złotych netto na zatrudnionego, górnicy otrzymają 5 lutego; resztę, wyliczaną indywidualnie - do 2 lipca. Cześć związkowców odmówiła podpisania gotowego porozumienia, które gwarantowało pracownikom wypłatę pierwszej raty na poziomie 2100 zł netto, stąd arbitralna decyzja pracodawcy.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego domaga się od rządu przyspieszenia działań w kwestii znalezienia inwestora dla stanowiącej oddział Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) zabrskiej kopalni "Makoszowy". Związkowcy skierowali pismo do pani premier Beaty Szydło, przypominając o zapisach porozumienia podpisanego 17 stycznia 2015 roku. Dotyczą one między innymi KWK "Makoszowy", którą powinien przejąć nowy podmiot.

Związkowcy z Kompanii Węglowej SA (KW) oczekują, że podczas piątkowego spotkania z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim usłyszą "jasne stanowisko" w sprawie kroków, jakie zamierza podjąć resort i Zarząd KW, aby doprowadzić do powołania Polskiej Grupy Górniczej ("nowej" Kompanii Węglowej). Niezależnie od przebiegu rozmów, 9 lutego chcą przeprowadzić masówki dla załóg.

Środowa tura negocjacji przedstawicieli trzynastu central związkowych funkcjonujących w Kompanii Węglowej SA (KW) i Zarządu Spółki nie przyniosła rozstrzygnięć. Pracodawca podtrzymał decyzję o wypowiedzeniu lipcowego porozumienia, które gwarantowało pracownikom KW zatrudnienie na dotychczasowych warunkach przez dwanaście miesięcy od przejścia do "nowej" Kompanii Węglowej.

W katowickiej siedzibie Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) doszło do rozmów przedstawicieli trzynastu kompanijnych central związkowych z Zarządem Spółki. Stronom towarzyszył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Dyskusja dotyczyła między innymi kwestii sposobu wypłaty nagrody rocznej ("czternastki") za rok 2015. Porozumienia nie osiągnięto. Kolejne spotkanie - pojutrze.

Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) wypowiedział zawarte 17 lipca ubiegłego roku porozumienie ze związkami zawodowymi, które gwarantowało pracownikom KW zatrudnienie na dotychczasowych warunkach przez dwanaście miesięcy od przejścia do Polskiej Grupy Górniczej ("nowej" Kompanii Węglowej). W Spółce zawrzało.

Ukazał się styczniowy numer miesięcznika Solidarność Górnicza. Piszemy między innymi o szokujących wynikach kontroli sprawności aparatów ucieczkowych, potencjalnych konsekwencjach przyjętej przez radnych sejmiku małopolskiego uchwały dotyczącej zakazu ogrzewania węglem i drewnem na terenie Krakowa oraz rozmowach na temat zmian w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Poruszamy też, jak zwykle, sprawy bieżące. Zachęcamy do lektury.

(-)

Reprezentujący pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) i Kompanii Węglowej SA (KW) związkowcy rozmawiają z zarządami obydwu spółek na temat sposobu wypłaty tak zwanej czternastej pensji za 2015 rok. Pracodawcy proponują rozbicie świadczenia na raty - przedstawiciele strony związkowej chcą, by górnicy otrzymali "czternastkę" w całości.

Górnicze organizacje związkowe prowadzą zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą projektu zmian w Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Strona społeczna proponuje przywrócenie wszystkim emerytom i rencistom prawa do deputatu węglowego po uprzednim przejęciu zobowiązań dotyczących bezpłatnego węgla przez Skarb Państwa. Obecnie spółki węglowe regulują to uprawnienie indywidualnie.

- Z doświadczenia wiem, że należy być bardzo ostrożnym. O sukcesie powiem dopiero wtedy, gdy KWK "Brzeszcze" zacznie wychodzić "na plus" i osiągać wyniki, jakie osiągała kilka lat temu - mówi Stanisław Kłysz (na zdjęciu). Polecamy rozmowę z przewodniczącym NSZZ "Solidarność" w KWK "Brzeszcze", gdzie ponad rok temu rozpoczął się kilkunastodniowy protest pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) przeciwko rządowym planom likwidacji czterech kompanijnych kopalń.

Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, spółka celowa Węglokoksu SA, w oparciu o którą ma powstać tak zwana "nowa" Kompania Węglowa, od końca grudnia ubiegłego roku działa pod szyldem Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - i taką właśnie nazwę nosić będzie podmiot zwany dotychczas roboczo "nową" Kompanią. Zmianę nazwy uwzględniono już w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Według KRS, prezesem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. jest Jerzy Polok.

O szczegółach porozumień dotyczących wypłaty "czternastki" za rok 2015 uprawnionym pracownikom kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) oraz nabycia uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez pracowników dołowych zatrudnionych w JSW po 15 lutego 2012 roku rozmawiamy z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA: Romanem Brudzińskim, Pawłem Kołodziejem, Sławomirem Kozłowskim (na zdjęciu) i Markiem Płocharskim.

Wypłata "czternastej pensji" za 2015 rok do 1 czerwca oraz sposób jej wyliczania, który nie będzie się różnił od sposobu zastosowanego przy wyliczaniu "czternastki" za rok 2014 - to główne ustalenia wynikające z porozumienia podpisanego 13 stycznia przez reprezentatywne organizacje związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i Zarząd JSW.

Liczne przypadki wadliwego działania aparatów ucieczkowych zawierających tak zwaną masę tlenotwórczą sprawiły, że górnicza "Solidarność" zwróciła się do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Mirosława Koziury o podjęcie decyzji dotyczącej stosowania w polskich kopalniach aparatów z własnym źródłem tlenowym. Szczegóły wniosku wyjaśnia Kazimierz Grajcarek, członek Rady górniczej "Solidarności", szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność".

28 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Umożliwia ona między innymi nieodpłatne zbywanie kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) i określa warunki przyznawania jednorazowych odpraw pracownikom odchodzącym z górnictwa. Sejm przyjął nowelę 22 grudnia. Czas naglił, bo poprzednia wersja ustawy przestawała obowiązywać z końcem bieżącego roku.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego (SKGWK) NSZZ "Solidarność" przeniesie swoje konto bankowe z ING Banku Śląskiego do innej instytucji finansowej. Apeluje też, by tak samo postąpili pracodawcy z branży górniczej i całego sektora paliwowo-energetycznego oraz pracownicy kopalń. To protest przeciwko decyzji Grupy ING o wycofaniu się z finansowania inwestycji opartych na węglu.

Ukazał się świąteczny numer Solidarności Górniczej. - Z początkiem roku chcemy usiąść ze stroną społeczną do stołu rozmów, by zapoznać ją z tezami dotyczącymi strategii górnictwa i programów dla poszczególnych spółek - zapowiada wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski w publikowanej przez nas rozmowie. Piszemy o efektach paryskiego szczytu klimatycznego, perspektywach budowy naziemnej instalacji zgazowania węgla kamiennego w Polsce i antywęglowej polityce banków. Zachęcamy do lektury.

(-)

14 grudnia w rudzkim kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej odbyła się parafialna uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wydarzenie uświetniła asysta orkiestry górniczej i przybyłych pocztów sztandarowych. Dokładnie 34 lata wcześniej - dzień po ogłoszeniu stanu wojennego - funkcjonariusze Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO) dokonali pacyfikacji kopalni "Halemba", przerywając górniczy strajk w obronie "Solidarności" i internowanych działaczy.

Musimy zastanowić się nad tym, czy ideały, za które górnicy z KWK "Wujek" oddali życie, zostały wypełnione, a jeśli nie, to pozostawiony przez nich testament wypełnić - powiedziała pani premier Beata Szydło podczas uroczystości upamiętniających ofiary pacyfikacji kopalni "Wujek" sprzed 34 lat, które odbyły się w Katowicach.