- Z doświadczenia wiem, że należy być bardzo ostrożnym. O sukcesie powiem dopiero wtedy, gdy KWK "Brzeszcze" zacznie wychodzić "na plus" i osiągać wyniki, jakie osiągała kilka lat temu - mówi Stanisław Kłysz (na zdjęciu). Polecamy rozmowę z przewodniczącym NSZZ "Solidarność" w KWK "Brzeszcze", gdzie ponad rok temu rozpoczął się kilkunastodniowy protest pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) przeciwko rządowym planom likwidacji czterech kompanijnych kopalń.

Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, spółka celowa Węglokoksu SA, w oparciu o którą ma powstać tak zwana "nowa" Kompania Węglowa, od końca grudnia ubiegłego roku działa pod szyldem Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - i taką właśnie nazwę nosić będzie podmiot zwany dotychczas roboczo "nową" Kompanią. Zmianę nazwy uwzględniono już w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Według KRS, prezesem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. jest Jerzy Polok.

O szczegółach porozumień dotyczących wypłaty "czternastki" za rok 2015 uprawnionym pracownikom kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) oraz nabycia uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez pracowników dołowych zatrudnionych w JSW po 15 lutego 2012 roku rozmawiamy z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA: Romanem Brudzińskim, Pawłem Kołodziejem, Sławomirem Kozłowskim (na zdjęciu) i Markiem Płocharskim.

Wypłata "czternastej pensji" za 2015 rok do 1 czerwca oraz sposób jej wyliczania, który nie będzie się różnił od sposobu zastosowanego przy wyliczaniu "czternastki" za rok 2014 - to główne ustalenia wynikające z porozumienia podpisanego 13 stycznia przez reprezentatywne organizacje związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i Zarząd JSW.

Liczne przypadki wadliwego działania aparatów ucieczkowych zawierających tak zwaną masę tlenotwórczą sprawiły, że górnicza "Solidarność" zwróciła się do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Mirosława Koziury o podjęcie decyzji dotyczącej stosowania w polskich kopalniach aparatów z własnym źródłem tlenowym. Szczegóły wniosku wyjaśnia Kazimierz Grajcarek, członek Rady górniczej "Solidarności", szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność".

28 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Umożliwia ona między innymi nieodpłatne zbywanie kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) i określa warunki przyznawania jednorazowych odpraw pracownikom odchodzącym z górnictwa. Sejm przyjął nowelę 22 grudnia. Czas naglił, bo poprzednia wersja ustawy przestawała obowiązywać z końcem bieżącego roku.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego (SKGWK) NSZZ "Solidarność" przeniesie swoje konto bankowe z ING Banku Śląskiego do innej instytucji finansowej. Apeluje też, by tak samo postąpili pracodawcy z branży górniczej i całego sektora paliwowo-energetycznego oraz pracownicy kopalń. To protest przeciwko decyzji Grupy ING o wycofaniu się z finansowania inwestycji opartych na węglu.

Ukazał się świąteczny numer Solidarności Górniczej. - Z początkiem roku chcemy usiąść ze stroną społeczną do stołu rozmów, by zapoznać ją z tezami dotyczącymi strategii górnictwa i programów dla poszczególnych spółek - zapowiada wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski w publikowanej przez nas rozmowie. Piszemy o efektach paryskiego szczytu klimatycznego, perspektywach budowy naziemnej instalacji zgazowania węgla kamiennego w Polsce i antywęglowej polityce banków. Zachęcamy do lektury.

(-)

14 grudnia w rudzkim kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej odbyła się parafialna uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wydarzenie uświetniła asysta orkiestry górniczej i przybyłych pocztów sztandarowych. Dokładnie 34 lata wcześniej - dzień po ogłoszeniu stanu wojennego - funkcjonariusze Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO) dokonali pacyfikacji kopalni "Halemba", przerywając górniczy strajk w obronie "Solidarności" i internowanych działaczy.

Musimy zastanowić się nad tym, czy ideały, za które górnicy z KWK "Wujek" oddali życie, zostały wypełnione, a jeśli nie, to pozostawiony przez nich testament wypełnić - powiedziała pani premier Beata Szydło podczas uroczystości upamiętniających ofiary pacyfikacji kopalni "Wujek" sprzed 34 lat, które odbyły się w Katowicach.

Tegoroczna Karczma Piwna NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski" miała szczególny wymiar. Zgromadzonych w jaworznickiej hali Miejskiego Centrum Kultury i Sportu gwarków odwiedził prezydent Andrzej Duda. Szef państwa zapewnił, że będzie sprawował patronat nad polskim górnictwem, określając je mianem jednego z "absolutnie najważniejszych" sektorów gospodarki. Wspólną zabawę poprzedziła uroczystość odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi szesnastu zasłużonych związkowców z górniczej "Solidarności".

- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej S.A. stoi na stanowisku, że Nowa Kompania Węglowa (...) powinna powstać na bazie 11 kopalń i 4 zakładów w połączeniu ze spółkami energetycznymi jako inwestorem strategicznym - czytamy w piśmie skierowanym przez kompanijną "Solidarność" do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. To odpowiedź na sugerowaną możliwość wyłączenia czterech kopalń z operacji tworzenia "nowej" Kompanii.

34 lata temu, 13 grudnia 1981 roku, generał Wojciech Jaruzelski poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu stanu wojennego decyzją Rady Państwa - co było nielegalne, nawet w świetle obowiązującego wówczas prawa. Do końca 1982 roku reżim wydał 10132 decyzje o internowaniu 9736 osób "zagrażających władzy" (część była internowana dwu- lub trzykrotnie). Wszystkie ofiary komunistycznej dyktatury uczcili dziś członkowie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności".

13 i 16 grudnia członkowie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" oddadzą cześć ofiarom stanu wojennego. Uroczystości rocznicowe odbędą się w Zabrzu-Zaborzu, gdzie 34 lata temu komunistyczne władze internowały kilkuset działaczy organizacji opozycyjnych, głównie NSZZ "Solidarność", oraz Katowicach, miejscu brutalnej pacyfikacji KWK "Wujek" dokonanej przez funkcjonariuszy Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO). Z rąk ZOMO-wców zginęło wówczas dziewięciu górników.

- Każde rozwiązanie, które pozwoli kopalniom przetrwać, jest dobre. Czekamy na szczegóły, bo nie wiemy chociażby tego, po jakiej cenie węgiel będzie skupowany - skomentował decyzję rządu o skupie węgla zalegającego na zwałach przez Agencję Rezerw Materiałowych (ARM) przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik.

W związku z tegoroczną Barbórką, życzenia "bezpiecznej i dobrze opłacanej pracy", "powszechnego szacunku i dumy z wykonywanego zawodu" oraz "dobrych i skutecznych zarządów" firm złożył wszystkim górnikom przewodniczący Komisji Krajowej (KK) NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. - Czeka nas ciężki i powolny proces uzdrawiania tego co PO-PSL doprowadziły do ruiny - napisał.

Tematem wiodącym listopadowego wydania miesięcznika Solidarność Górnicza są zgubne konsekwencje tak zwanej polityki klimatycznej - rozpoczynający się paryski szczyt ONZ może bowiem zdecydować o kolejnym etapie prowadzonej już przez Unię Europejską "antywęglowej krucjaty". Ponadto analizujemy zarobki prezesów (spółek węglowych, spółek energetycznych, banków) i podsumowujemy najważniejsze wydarzenia w górnictwie węgla kamiennego na przestrzeni mijającego miesiąca. Zachęcamy do lektury.

(-)

Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli Prezydium Rady Społecznej Tauron Polska Energia (TPE) z kierownictwem całej grupy kapitałowej zakończyły się sukcesem. Jeszcze przed końcem listopada pracownicy spółek współtworzących TPE otrzymają jednorazową premię. Wysokość świadczenia w zakładach górniczych "Janina" i "Sobieski" (Tauron Wydobycie SA) wyniesie 850 złotych brutto. Co istotne, premia podwyższy bazę funduszu wynagrodzeń na rok 2016.

Około trzech tysięcy osób wzięło udział w jubileuszowej, XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Górników na Jasną Górę. Pracownicy zakładów tworzących polski sektor wydobywczy co roku, pod koniec listopada, przybywają do Częstochowy, by przed zbliżającą się Barbórką wspólnie dziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę, zawierzając patronce Polski los całej branży. Organizatorem wydarzenia jest Sekretariat Górnictwa i Energetyki (SGiE) NSZZ "Solidarność".

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi pani premier Beaty Szydło (Prawo i Sprawiedliwość). "Za" głosowało 236 posłów, przeciw - 202, a 18 wstrzymało się od głosu. Podczas debaty nad wygłoszonym wcześniej exposé szefowa rządu podkreśliła, że priorytetem nowej władzy w odniesieniu do górnictwa będzie stabilizacja długoterminowej sytuacji spółek węglowych, za najistotniejszy problem uznała jednak zapewnienie bieżącej płynności spółkom, zwłaszcza wymienionej z nazwy Kompanii Węglowej SA.

W wygłoszonym na forum Sejmu exposé pani premier Beata Szydło (Prawo i Sprawiedliwość) bardzo ogólnie odniosła się do kwestii związanych z sytuacją sektora wydobywczego. Zapowiedziała, że rozwiązanie problemów górnictwa - "w porozumieniu z pracownikami" - będzie pierwszym zadaniem nowego ministra energii. Mówiła też o bezpieczeństwie energetycznym Polski oraz konieczności zachowania polskiego węgla jako źródła energii. Wystąpienie trwało nieco ponad godzinę.

Podczas spotkania przedstawicieli Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) i kompanijnych organizacji związkowych, do którego doszło 17 listopada, pracodawca zapewnił stronę społeczną, że "rozmowy na temat finansowania KW są na bardzo zaawansowanym etapie", a ich finalizacja umożliwi planową wypłatę wszystkich zobowiązań, w tym wynagrodzeń i nagrody barbórkowej.

Od bezprecedensowego zwycięstwa wyborczego Prawa i Sprawiedliwości (PiS) minął niemal miesiąc. Ugrupowanie, które jako pierwsze po 1989 roku uzyskało bezwzględną większość parlamentarną (235 posłów, 61 senatorów), zdążyło już stworzyć nowy rząd. My natomiast wracamy do wyników głosowania, by - zgodnie z naszą wieloletnią tradycją - przedstawić poziom poparcia dla PiS i Platformy Obywatelskiej (PO) wśród mieszkańców tak zwanych gmin górniczych.

22 listopada, w drugą niedzielę przed Barbórką, górnicy z całego kraju przybędą na Jasną Górę, by wspólnie dziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę, zawierzając patronce Polski górniczy stan. Tegoroczna pielgrzymka ma charakter jubileuszowy - pracownicy wszystkich gałęzi sektora wydobywczego wezmą w niej udział po raz dwudziesty piąty. Organizatorem wydarzenia jest Sekretariat Górnictwa i Energetyki (SGiE) NSZZ "Solidarność".

- Wygląda na to, że historia zatoczyła koło, bo osiem lat temu wiceminister Tchórzewski odbudowywał dialog społeczny po swoim poprzedniku, który ten dialog niemal pogrzebał - myślę tutaj o wiceministrze Pawle Poncyljuszu. Teraz będzie musiał wszystko powtórzyć. Mało tego, będzie musiał to zrobić bardzo szybko - powiedział przewodniczący górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik, komentując kandydaturę posła Krzysztofa Tchórzewskiego na ministra energetyki.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" zażądała odwołania Jarosława Zagórowskiego z Rady Dialogu Społecznego (RDS). Były prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) trafił do RDS jako przedstawiciel organizacji Pracodawcy RP. Według związkowców, "Jarosław Zagórowski dał się poznać jako człowiek, który całkowicie zniszczył dialog społeczny" w JSW. Wniosek o wycofanie kontrowersyjnej nominacji trafił na ręce szefa Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego.

Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) poinformował stronę społeczną, że posiada środki finansowe tylko na dwie kolejne wypłaty. W odpowiedzi związkowcy zażądali gwarancji wypłacenia wszystkich świadczeń pracowniczych, zgodnie ze styczniowym porozumieniem. Jeśli do 17 listopada gwarancji nie będzie, zapadną decyzje dotyczące dalszych działań protestacyjno-strajkowych.

- Już dawno należało połączyć spółki węglowe z energetycznymi, bo nie może być tak, że sprzedaż energii wytworzonej z węgla przynosi ogromne zyski wyłącznie spółkom energetycznym, a ze spółek węglowych Skarb Państwa wyciąga podatki w kwotach sięgających kilku miliardów złotych rocznie, nie dając niczego w zamian. To nieuczciwe - mówi wiceprzewodniczący "Solidarności" w Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW) Piotr Bienek. Uważa, że bez połączenia z energetyką KHW nie przetrwa.

Prezydent Andrzej Duda powołał 59-osobową Radę Dialogu Społecznego (RDS). Przez najbliższy rok jej pracami pokieruje szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Instytucja ma zastąpić rozbitą działaniami ustępującego rządu Komisję Trójstronną do spraw Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS weszli dwaj przedstawiciele górniczej "Solidarności", członkowie Komisji Krajowej Związku: Henryk Nakonieczny oraz Waldemar Sopata. Z tym ostatnim rozmawiamy o kompetencjach Rady i rzeczywistej roli, jaką może odegrać.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" zaapelowała do wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego o niepodpisywanie projektów rozporządzeń w sprawie norm jakościowych paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych. - Regulacje te (...) służą eliminacji węgla z ogrzewnictwa indywidualnego - czytamy w związkowym piśmie. Szacuje się, że wzrost ceny uzyskania energii cieplnej po wprowadzeniu przepisów wyniósłby około 40 procent.

Bogusław Hutek pokieruje Zakładową Organizacją Koordynacyjną (ZOK) NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) do 2018 roku. Poparło go 26 z 30 delegatów na wyborcze uzupełniające Zebranie Delegatów ZOK NSZZ "Solidarność" KW SA. Wybór nowego przewodniczącego stał się koniecznością po tym, jak zakład dotychczasowego szefa kompanijnej "Solidarności" - Jarosława Grzesika (KWK "Bobrek-Centrum") - przestał być oddziałem Kompanii Węglowej.

Kilkusetosobowa delegacja górników, hutników, kolejarzy, pracowników sektora zbrojeniowego i służby medycznej ze Śląska przyjechała do Warszawy, by głośno wyrazić swój sprzeciw wobec polityki rządu, który złamał podpisane w świetle fleszy porozumienie z 17 stycznia. Wbrew deklaracjom pani premier Ewy Kopacz, większość zapisów porozumienia wciąż pozostaje na papierze.

22 października w Warszawie odbędzie się organizowana przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego manifestacja górników, pracowników sektora zbrojeniowego oraz innych branż. Przyczyną protestu jest niewypełnienie zapisów porozumienia z 17 stycznia, za co odpowiada rząd. Równocześnie, na ulicach 100 miast, związkowcy rozdadzą ulotki informujące o innych niespełnionych obietnicach koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Należąca do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) KWK "Brzeszcze" zostanie przejęta przez spółkę Nowe Brzeszcze Grupa Tauron za symboliczną złotówkę, a około 1,5 tysiąca pracowników zakładu zachowa dotychczas posiadane uprawnienia na zasadach przewidzianych w artykule 23.1 Kodeksu pracy. Przedstawiciele ośmiu zakładowych organizacji związkowych podpisali z kierownictwem Nowych Brzeszcz porozumienie określające warunki przejścia kopalni i załogi do nowego właściciela.

W październikowym numerze miesięcznika Solidarność Górnicza podsumowujemy wielotysięczne manifestacje pracowników kopalń oburzonych postępowaniem gabinetu pani premier Ewy Kopacz, który złamał podpisane dziewięć miesięcy temu porozumienie. Piszemy też o niebezpiecznej dla Kompanii Węglowej SA ministerialnej propozycji "naprawy" Spółki poprzez jej przekazanie Towarzystwu Finansowemu "Silesia" i o nowych badaniach nad technikami zgazowania węgla. Zachęcamy do lektury.

(-)

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) zażądała wstrzymania działań prowadzących do powołania tak zwanej "nowej" Kompanii Węglowej na bazie Towarzystwa Finansowego (TF) "Silesia". Zdaniem związkowców tworzeniem firmy powinien się zająć już nowy rząd.

Cztery organizacje związkowe zrzeszające pracowników Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA poparły plan przejęcia Spółki przez koncern energetyczny Enea. Przypomnijmy, że 21 września Enea ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji LW "Bogdanka" SA. Koncern chce skupić do 66 procent udziałów w cenie 67,39 zł za akcję. Strona związkowa liczy, że przejście do Enei - właściciela elektrowni "Kozienice" - ustabilizuje sytuację kopalni na rozchwianym rynku węgla.