Menu gwne

Komisje zakadowe "S"

WUG: Zgo nieprawidowoci

Wypadkowo w polskim grnictwie wglowym jestzbyt wysoka. Odpowiadajc na ten stan rzeczy, Wyszy Urzd Grniczy (WUG) uruchomi specjaln skrzynk pocztow, gdzie mona przesya informacje o zaobserwowanych nieprawidowociach w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. Jeli chcesz podzieli si swoimi uwagami na temat konkretnych przypadkw amania zasad bhp, pisz: bhp.uwagi@wug.gov.pl. Caodobowo czynny jest rwnie telefon interwencyjny WUG: 327-361-947.

Polecamy

Statystyki strony

PDF Drukuj
czwartek, 25 października 2012 13:15

Zapady pierwsze decyzje po dobowym strajku w kopalniach Jastrzbskiej Spki Wglowej SA (JSW). Na specjalnie zwoanej konferencji prasowej zwizkowcy poinformowali, e gotowi s zaakceptowa 3,8-procentowy wzrost stawek pacy zasadniczej od padziernika i premi jednorazow w wysokoci 2500 z brutto dla pracownikw JSW, o ile Zarzd zrezygnuje z bezprawnie wprowadzonych wzorw umw o prac. Dalsze amanie prawa przez pracodawc oznacza bdzie kolejny strajk - ju w poowie listopada.

rodowe zebranie Rady Nadzorczej JSW z udziaem strony spoecznej nie przynioso adnych rozstrzygni. Rada zapewnia zwizkowcw, e poruszy temat amania prawa pracy w JSW podczas najbliszych rozmw z Zarzdem.

Istot sporu toczcego si w Jastrzbiu od wielu miesicy jest wynikajce z nowych wzorw umw o prac nierwne traktowanie pracownikw zatrudnionych na tych samych stanowiskach przed 15 lutego br. i po tej dacie. - Niedopuszczalne jest, aby na jednej kopalni, na tym samym stanowisku grnicy wykonujcy t sam prac byli tak rnie wynagradzani - pisz zwizkowcy w licie otwartym Wsplnej Reprezentacji Zwizkw Zawodowych JSW SA (WRZZ) do Zarzdu JSW. Nowe umowy pozbawiaj grnikw zatrudnionych na ich podstawie wielu uprawnie wynikajcych z Karty Grnika (m.in. nagrody barbrkowej i tzw. czternastej pensji). Uprawnienia te posiadaj natomiast przyjci do pracy wczeniej, cho i jedni, i drudzy wykonuj t sam prac.

Strona zwizkowa deklaruje daleko posunit elastyczno w sporze o wynagrodzenia, std propozycja 3,8 procent wzrostu stawek pacy zasadniczej, na poziomie inflacji za pierwszych dziewi miesicy biecego roku, cho wczeniejszy postulat mwi o wzrocie 7-procentowym. Bezdyskusyjna pozostaje kwestia umw o prac: ich akceptacja w jakiejkolwiek formie oznaczaaby, zdaniem zwizkowcw, wspudzia w amaniu prawa.

Dyskusja na temat sytuacji w JSW z pewnoci zdominuje obrady Zespou Trjstronnego do spraw Bezpieczestwa Socjalnego Grnikw, ktre zaplanowano na poniedziaek. - Podczas jednego z ostatnich zebra Zespou pan wiceminister Tomczykiewicz powiedzia, e osoby, ktre dopuszczaj si amania prawa, nie bd zarzdzay spkami Skarbu Pastwa. My pamitamy o tych sowach i przypomnimy je panu ministrowi - zapowiada przewodniczcy Rady Sekcji Krajowej Grnictwa Wgla Kamiennego NSZZ "Solidarno" Jarosaw Grzesik.

Pen tre listu otwartego zwizkowcw do Zarzdu JSW, stanowicego odpowied na list Zarzdu JSW do pracownikw Spki, publikujemy poniej.

* * *

List otwarty Wsplnej Reprezentacji Zwizkw Zawodowych JSW S.A.
do Zarzdu JSW S.A.

Odnoszc si do listu otwartego Zarzdu stwierdzamy, e pracownicy JSW S.A. doskonale zdaj sobie spraw z faktu, e stanowi trzon naszej spki, wykazuj si najwyszymi kwalifikacjami i kompetencjami co sprawia, e jastrzbskie kopalnie s jednymi z najlepszych w brany grniczej. Dlatego te oczekuj od Zarzdu odpowiedniego wynagrodzenia i rwnego traktowania. Niedopuszczalne jest, aby na jednej kopalni, na tym samym stanowisku grnicy wykonujcy t sam prac byli tak rnie wynagradzani. Istot konfliktu, ktry ma miejsce w JSW nie s zbyt due dania podwyek pac dla pracownikw jak to twierdzi pracodawca, ale notoryczne amanie prawa pracy przez Zarzd JSW S.A.

Wprowadzenie nowych umw o prac dla pracownikw przyjmowanych od 15 lutego biecego roku jest jawnym pogwaceniem prawa co zostao potwierdzone przez Pastwow Inspekcj Pracy i stanowio jeden z gwnych powodw podjcia akcji strajkowej przez zaog spki. Naley podkreli, e nie jest to pierwszy ani jedyny przykad amania prawa przez Zarzd JSW. W czasie kryzysu w 2009 r., ktrego koszty Zarzd przerzuci na barki pracownikw prbowano pozbawi nas wszelkich uprawnie wynikajcych z Kodeksu Pracy i z Zakadowego Ukadu Zbiorowego Pracy. Pastwowa Inspekcja Pracy orzeka jednak, e zastosowanie art. 23(1) Kodeksu Pracy w JSW S.A. byo niezgodne z prawem. Dopiero interwencja Gwnego Inspektora Pracy w Warszawie doprowadzia do wycofania si pracodawcy z dziaa, ktre ju wtedy mogy pozbawi nas Zakadowych Ukadw Zbiorowych Pracy.

Bezprawnie, bez uzgodnie ze zwizkami zawodowymi prbowano take wprowadzi premi BHP z rozwizaniami opartymi na tzw. odpowiedzialnoci zbiorowej. Najlejszy wypadek w pracy, nie zawiniony przez pracownika powodowa utrat premii dla caego oddziau. Po interwencji zwizkw zawodowych zmieniono regulamin tej premii.

Nie baczc na wczeniejsze dowiadczenia Zarzd w ostatnim czasie wprowadzi bez ustale ze stron spoeczn bardzo wysokie nagrody zwizane z zarzdzaniem przez cele, ktrymi s objci wybracy ze cisego kierownictwa kopal i spki.

Bezprawnie prbowano jednostronnie wprowadzi nowy regulamin pracy dla JSW zawierajcy zapisy o przymusowej pracy w soboty. Decyzje t udao si jednak zablokowa. Na zasadzie oferty dla pracownikw funkcjonuj w spce premie motywacyjne i zadaniowe, ktre nie maj oparcia w adnym z obowizujcych przepisw prawa. Ich wysoko stale si zmniejsza, a jedynym skutkiem jej wprowadzenia jest dalsze rozwarstwienie zarobkw wrd pracownikw. Nie maj one adnego wpywu na motywacj do pracy, poniewa wyniki osigane przez JSW przed ich wprowadzeniem byy lepsze ni obecnie.

Zwizki zawodowe nie neguj koniecznoci istnienia czynnika motywacyjnego w wynagrodzeniach lecz nie na zasadach, ktre powoduj tylko narastanie konfliktw wrd zag kopal.

Zarzd apeluje do zwizkw zawodowych o odpowiedzialno i wspprac, twierdzi, e nasza pomoc w sytuacji kryzysu jest niezbdna. Jednoczenie amic po raz kolejny zapisy ZUZP obowizujce na podstawie Porozumienia z dnia 5 maja 2011 roku podejmuje jednostronnie decyzj o zmianie organizacji i czasu pracy w JSW S.A. KWK "Pniwek".

Dyrektorzy kopal przed kamerami oficjalnie si wypowiadaj o wprowadzeniu wydobycia w soboty. Wida wyranie, e zapisy nowych, niekorzystnych umw o prac Zarzd zamierza wprowadza dla wszystkich pracownikw. Nieprawd jest, e wszyscy nowi pracownicy otrzymuj Barbrki, 14-tki. W zalenoci od daty przyjcia do pracy nagrod barbrkow Zarzd wypaci dopiero po dwch latach, natomiast wypata 14-tej pensji jest uzaleniona od przekroczenia zada zaoonych w PTE za dany rok, co w praktyce moe si nigdy nie wydarzy.

Zwracamy uwag Zarzdowi, e wrd nowoprzyjtych pracownikw s grnicy z wieloletnim staem w grnictwie wgla kamiennego, ktrzy dowiadczenie i kwalifikacje uzyskali poza Jastrzbsk Grup Kapitaow. To, e traktuje si ich jak absolwentw bez adnego stau na pewno nie jest sprawiedliwe.

Wrmy do podwyek pac. Czonkowie Zarzdu i kierownictwa kopal w ostatnim czasie otrzymali kilkusetprocentowe podwyki pac. W tym samym okresie wikszej czci zaogi JSW S.A. spada paca realna. Proponowane przez zwizki zawodowe podwyki pac nie stanowi adnego zagroenia dla przyszoci JSW a podawane przez Zarzd koszty ich wprowadzenia s liczbami wzitymi z nieba. To samo dotyczy wysokoci strat spowodowanych przez ostatni strajk. Proponowane przez WRZZ podwyki zapewniaj tylko utrzymanie pacy realnej. Wysoko premii jednorazowej, niweluje brak podwyek stawek osobistego zaszeregowania od miesica lutego 2012 r.. danie podwyek stawek od miesica padziernika o 3,8% i wypata premii jednorazowej w wysokoci 2500,00 z brutto to minimum, na ktre moemy si zgodzi.

Przypominamy Zarzdowi, e pomimo kryzysu w Kompani Wglowej wskanik wzrostu wynagrodze w tym roku znacznie przekroczy 8%, a wyniki produkcyjne i sytuacja finansowa tej firmy jest znacznie gorsza od naszej.

Jestemy w dalszym cigu otwarci na rozmowy, jednake kompromis i zatrzymanie eskalacji akcji protestacyjnych jest moliwa tylko wtedy, kiedy dziaania Zarzdu bd zgodne z obowizujcym prawem. Wszelkie rozwizania dotyczce sytuacji pracownikw, ktre wymagaj uzgodnie ze zwizkami zawodowymi musz by wsplnie wypracowane ze stron spoeczn. Jeeli sytuacja w Spce nie ulegnie zmianie, nie sposb uwierzy w szczero intencji Zarzdu skierowanej w listach otwartych do pracownikw i zwizkw zawodowych JSW S.A.

Apelujemy do Zarzdu o rozwag i odpowiedzialno, aby swoimi dziaaniami nie spowodowa eskalacji konfliktu w JSW S.A. ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Wsplna Reprezentacja Zwizkw Zawodowych JSW S.A.

 

Aktualne wydanie gazety