Kalendarium decyzji ws. Pakietu. Spór rozstrzygnięty?

Uczestnicy sporu o odpowiedzialność za przyjęcie niekorzystnego dla Polski unijnego Pakietu Klimatycznego od dwóch tygodni przerzucają się datami i danymi mającymi potwierdzić ich własne tezy, obalając przy tym argumentację politycznych rywali. My publikujemy zbiór suchych faktów - kalendarium decyzji dotyczących Pakietu podejmowanych na przestrzeni lat 2007-2013 oraz aktywności NSZZ "Solidarność" w tym temacie. A wyciągnięcie wniosków pozostawiamy Szanownym Internautom.

 

* * *

 

2007

marzec

Podczas szczytu Rady Europejskiej przyjęto założenia unijnej polityki klimatycznej. Rada Europejska przyjęła, że Unia Europejska do 2012 roku zamierza zredukować emisję gazów cieplarnianych o 20 procent, a do 2020 o 30 proc. Przy czym proponowany cel redukcyjny podano w odniesieniu do roku 1990, który został przyjęty jako rok bazowy. Było to bardzo korzystne rozwiązanie dla Polski, gdyż w momencie przyjmowania tych założeń redukcja dwutlenku węgla od 1990 wynosiła w naszym kraju 32 proc. Czyli założenia polityki klimatycznej uzgodnione w marcu 2007 roku teoretycznie nie niosły ze sobą żadnych zagrożeń dla polskiej gospodarki, z jednym wyjątkiem. W założeniach przyjęto, że do 2050 roku UE chce obniżyć emisję o 60 do 80 proc. w stosunku do roku 1990 i zapowiedziano przegląd systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

kwiecień

NSZZ "Solidarność" zwrócił się do premiera o podjęcie pilnych działań w celu zweryfikowania przez Komisję Europejską decyzji w sprawie limitu emisji dwutlenku węgla dla Polski.

 

2008

styczeń

NSZZ "Solidarność" zwraca się do premiera o dokonanie korekty rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012. Zdaniem "Solidarności" projekt w proponowanym przez RM kształcie doprowadzi do drastycznego wzrostu cen energii spowodowanego ograniczeniem produkcji i koniecznością zakupu dodatkowych uprawnień. Jednocześnie NSZZ "Solidarność" deklaruje wsparcie wszelkich działań rządu mających na celu zwiększenie krajowego limitu emisji dwutlenku węgla ustalonego przez UE dla Polski.

marzec

NSZZ "Solidarność" zwraca się do ministra środowiska o uzasadnienie rozdziału emisji dwutlenku węgla dla Polski.

lipiec

NSZZ "Solidarność" wysyła pismo do ministra środowiska w sprawie projektu ustawy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych. Zwraca uwagę na to, że autorzy owego projektu bardziej dbają o interesy firm zagranicznych niż polskiej gospodarki.

Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników przyjmuje stanowisko, w którym ostrzega przed skutkami tzw. Pakietu Klimatycznego, nad którym pracuje Komisja Europejska. Przestrzega przed dramatycznymi skutkami gospodarczymi i społecznymi wprowadzenia Pakietu w kształcie przygotowywanym przez KE. Ocenia, że negatywne skutki Pakietu dotkną przede wszystkim Polskę i inne biedniejsze kraje UE. Postuluje podjęcie działań w Komisji Europejskiej mających na celu zmianę treści dyrektyw wprowadzających Pakiet w taki sposób, aby uwzględniały one polskie realia energetyczne i gospodarcze.

10 października

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" przyjmuje stanowisko, w którym apeluje do rządu i polskich eurodeputowanych o zabezpieczenie interesów Polski podczas negocjacji Pakietu. Wzywa też rząd do zawetowania Pakietu w przypadku, gdyby ten dokument nie zabezpieczał interesów polskiej gospodarki.

14 października

Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Piotr Duda i przewodniczący górniczej "Solidarności" Dominik Kolorz kierują do prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska list otwarty, w którym po raz kolejny przypominają, jak groźne dla Polski skutki niesie ze sobą Pakiet Klimatyczny. Zaznaczają, że rząd właściwie bez sprzeciwu zgadza się na kolejne niekorzystne dla polskiej gospodarki elementy Pakietu. Apelują, aby premier i prezydent zakopali "polityczne topory" i na grudniowym szczycie reprezentowali wspólne stanowisko Polski wobec Pakietu.

11-12 grudnia

Podczas szczytu Rady UE w Brukseli polska delegacja kierowana przez premiera Donalda Tuska nie korzysta z możliwości weta i podpisuje Pakiet Klimatyczny. Podpisany dokument określa, że rokiem bazowym, od którego liczona będzie redukcja emisji, nie będzie rok 1990, lecz rok 2005.

17 grudnia

Parlament Europejski przyjmuje Pakiet.

18 grudnia

NSZZ "Solidarność" zwraca się do premiera Donalda Tuska o przedstawienie wynegocjowanych przez polski rząd założeń Pakietu Klimatycznego.

 

2009

20 lutego

W imieniu premiera odpowiada minister środowiska Maciej Nowicki. Twierdzi, że na szczycie Rady Europejskiej w październiku 2008 roku Polska przy współpracy ośmiu innych państw Europy Środkowej stworzyła koalicję, doprowadziła do zmiany sposobu podejmowania decyzji przez RE, co z kolei pozwoliło "znacząco zmodyfikować architekturę" Pakietu Klimatycznego. Twierdzi, że Polska na grudniowym szczycie w Brukseli przeforsowała swoje najważniejsze postulaty dotyczące mechanizmu handlu emisjami i zapewnia, że w 2013 roku darmowe pozwolenia na emisję pozwolą pokryć około 70 proc. potrzeb polskiej energetyki. Informuje też, że dzięki wynegocjowanemu kompromisowi do Polski trafi więcej uprawnień na emisję dwutlenku węgla niż prognozowano, a ich wartość w latach 2013-2020 wyniesie ok. 60 mld zł, przy czym zaznacza, że ta suma wynika z prognozowanej przez Komisję Europejską ceny uprawnień do emisji 39 euro za tonę.

9 kwietnia

NSZZ "Solidarność" zwraca się do premiera o możliwość zapoznania się ze stanowiskiem rządu na temat dyrektywy IPPC dotyczącej tzw. emisji przemysłowych.

19 maja

W imieniu premiera minister środowiska odpowiada, że stanowisko polskiego rządu w tej sprawie zostało przyjęte przez Komitet Europejski Rady Ministrów rok temu, że było konsultowane z organizacjami branżowymi i że trwają prace na forum unijnym nad kształtem tej dyrektywy.

5 czerwca

NSZZ "Solidarność" informuje resort środowiska, że Związek nie otrzymał do konsultacji projektu dyrektywy IPCC i prosi o jego przesłanie.

18 czerwca

Resort odpowiada, że nie było obowiązku konsultowania z NSZZ "Solidarność" tej dyrektywy.

 

2011

luty

Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych na wniosek NSZZ "Solidarność" przyjmuje projekt uchwały w sprawie europejskiej polityki klimatycznej. W dokumencie Komisja Trójstronna podkreśla, że konieczne jest przedstawienie na forum UE propozycji głębokiej rewizji europejskiej polityki klimatycznej w celu minimalizacji kosztów społecznych i gospodarczych wdrażania Pakietu w krajach Unii. Dokument, mimo wstępnej akceptacji na posiedzeniu Komisji Trójstronnej, ostatecznie - po miesiącu konsultacji - został odrzucony przez stronę rządową. Dlatego został przyjęty jedynie jako stanowisko strony społecznej.

czerwiec

Podczas rozmów z delegacją członków NSZZ "Solidarność" manifestujących w Warszawie premier Donald Tusk zobowiązuje się do powołania rządowo-związkowego zespołu eksperckiego mającego na celu ocenę zagrożeń społeczno-gospodarczych związanych z wprowadzeniem Pakietu Klimatycznego i znalezienie wspólnych rozwiązań, które ograniczą te zagrożenia lub im zapobiegną.

sierpień

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominik Kolorz zwraca się do Rady Polityki Pieniężnej o przeprowadzenie przez Narodowy Bank Polski szczegółowej analizy skutków wdrożenia Pakietu Klimatycznego w Polsce.

sierpień/wrzesień

Powstaje zespół ekspertów NSZZ "Solidarność" złożony z naukowców z uznanych polskich uczelni, ekonomistów, klimatologów, ekspertów energetycznych i gospodarczych, prawników i socjologów oraz reprezentantów Związku.

26 września

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w piśmie do premiera Tuska przypomina mu obietnicę powołania wspólnego rządowo-związkowego zespołu w sprawie Pakietu Klimatycznego.

listopad

NSZZ "Solidarność" zwraca się z listem otwartym do prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie Pakietu Klimatycznego. Informuje o spodziewanych skutkach wdrożenia Pakietu i o niewypełnieniu złożonej przez premiera obietnicy stworzenia wspólnego eksperckiego zespołu rządowo-związkowego w tej sprawie. Związek proponuje powołanie pod patronatem prezydenta "okrągłego stołu" przedstawicieli różnych środowisk, którego celem byłoby wypracowanie rozwiązań zapobiegających negatywnym skutkom Pakietu Klimatycznego.

 

2012

styczeń-sierpień

NSZZ "Solidarność" angażuje się w zaproponowany przez Solidarną Polskę projekt stworzenia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej mającej na celu zawieszenie Pakietu Klimatycznego. Konstytuuje się Komitet Organizacyjny EIO, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele NSZZ "Solidarność".

marzec

Instytut Ekonomiczny NBP publikuje sporządzony na prośbę NSZZ "Solidarność" raport dotyczący skutków wprowadzenia Pakietu Klimatycznego w Polsce. - W Polsce, podobnie jak w pozostałych nowych krajach członkowskich, negatywny wpływ wprowadzenia pakietu na gospodarkę będzie wyższy niż przeciętnie w całej UE. (...) Realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego w odniesieniu do przemysłu może pociągnąć za sobą przenoszenie produkcji wysokoemisyjnej i energochłonnej poza obszar objęty restrykcyjną polityką klimatyczną (tzw. zjawisko ucieczki emisji, ang. carbon leakage). Polska, jako kraj o wysokim udziale przemysłów energochłonnych (m.in. branża chemiczna, hutnicza, produkcja szkła, cementu, papieru) w UE i wysokoemisyjnej energetyce jest szczególnie narażona na zjawisko ucieczki emisji - napisano w raporcie.

lipiec

Zespół Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ds. Polityki Klimatycznej zwraca się do premiera Donald Tuska z wezwaniem do podjęcia bardziej zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski. NSZZ "Solidarność" po raz kolejny przypomina premierowi obietnicę sprzed roku o powołaniu wspólnego zespołu rządowo-związkowego w sprawie Pakietu.

17 września

Śląsko-dąbrowska "Solidarność" wspólnie z pracodawcami i posłami z województwa śląskiego występuje z apelem do premiera Donalda Tuska o podjęcie trójstronnych działań na rzecz wprowadzenia systemowych rozwiązań chroniących polski przemysł energochłonny i miejsca pracy przed skutkami unijnej polityki klimatycznej.

28 września

Inauguracja Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej". NSZZ "Solidarność" włącza się w zbiórkę podpisów pod Inicjatywą i zachęca związki zawodowe z innych krajów Europy Środkowej do wsparcia akcji. Żadne ugrupowanie polityczne w Polsce, poza Solidarną Polską, nie przyłącza się do Inicjatywy.

październik

Powstaje Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy na Śląsku zrzeszający największe centrale związkowe w regionie. Jednym z głównych postulatów jest wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami Pakietu Klimatycznego.

 

2013

styczeń-marzec

Odbywają się dwie rundy rozmów z delegacją rządową, powstają robocze trójstronne zespoły, które omawiają kwestie zawarte w postulatach MKPS. Rozmowy na temat rekompensat dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami Pakietu nie przynoszą żadnych rezultatów.

czerwiec

Przedstawiciele dwóch największych ugrupowań politycznych w Polsce podczas partyjnych kongresów odbywających się na Śląsku przypominają sobie o szkodliwych skutkach Pakietu. Niestety, dyskusja sprawdza się do opowiadania o tym, kto zawinił, a nie ma mowy o tym, jak ratować polską gospodarkę i polskie społeczeństwo przed skutkami Pakietu.

 

Zobacz też:

•  Grzesik: Politycy się kłócą, my musimy działać