"Przyjaźń": Podwyżki po pięciu latach

Spór zbiorowy organizacji związkowych z Zarządem Koksowni "Przyjaźń" SA zakończył się podpisaniem porozumienia gwarantującego pierwsze od pięciu lat podwyżki płac dla pracowników zakładu. Nagrodę z tytułu Dnia Hutnika, wypłacaną dotychczas ratalnie, co miesiąc, w wysokości zależnej od stażu, włączono do płacy zasadniczej. To kwota rzędu 300-600 zł. Ustalono też, że zlikwidowany dodatek z Karty Hutnika zostanie zrekompensowany. Wysokość rekompensaty wyniesie od 300 do 450 zł.

Równowartość Karty Hutnika, do której pracownik będzie uprawniony 30 czerwca br., zasili jego wynagrodzenie miesięczne brutto z dniem 1 lipca, po rejestracji protokołów dodatkowych do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).

Wliczenie nagrody z tytułu Dnia Hutnika i dodatku z Karty Hutnika do wynagrodzenia automatycznie spowoduje wzrost wartości elementów wynikających z wysokości wynagrodzenia: nagród jubileuszowych czy odpraw emerytalnych.

Wzrośnie też dodatek zmianowy, z 600 do 650 złotych, a za kwiecień i maj pracownicy otrzymają 8-procentową premię.

W jednym z ostatnich paragrafów porozumienia znalazł się zapis, zgodnie z którym wysokość kwoty "dodatku wigilijnego" oraz dzień jego wypłaty zostaną ustalone w czwartym kwartale bieżącego roku.

Porozumienie podpisali przedstawiciele siedmiu związków zawodowych. Spór zbiorowy trwał w zakładzie od początku lutego, jednak pierwsze pismo, w którym związkowcy domagali się od kierownictwa koksowni podjęcia rozmów na temat polityki płacowej w roku 2013 zostało wystosowane 7 listopada ubiegłego roku. Strona społeczna postulowała:
- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku (zgodnie z artykułem 46. ZUZP),
- ustalenie terminu oraz wysokości podwyżek płac w 2013 roku,
- ustalenie wysokości dodatku z tytułu Dnia Hutnika (zgodnie z art. 73. ZUZP),
- ustalenie wysokości tzw. dodatku wigilijnego (zgodnie z art. 68. ZUZP).

Brak reakcji ze strony pracodawcy na przedstawione żądania połączony z propozycją podjęcia jakichkolwiek rozmów dopiero w drugim kwartale roku doprowadził do zaostrzenia sytuacji i wszczęcia procedury sporu zbiorowego. Kolejne etapy procedury sporu nie przyniosły jednak rozstrzygnięć, toteż związkowcy zdecydowali o przeprowadzeniu referendum strajkowego, które miało się odbyć 15 i 16 maja. Dopiero ten krok zmobilizował Zarząd Spółki do podjęcia efektywnego dialogu. Efektem jest zawarte porozumienie - na dzień przed planowanym terminem referendum.

Nadal trwają rozmowy w spółkach-córkach Koksowni "Przyjaźń" SA, gdzie zakładowa "Solidarność" domaga się wprowadzenia tych samych rozwiązań płacowych, co w koksowni.

Pełną treść zawartego porozumienia publikujemy poniżej.

 

* * *

 

POROZUMIENIE

w sprawie zasad wykupienia specjalnego dodatku miesięcznego
z tytułu Karty Hutnika

zawarte w dniu 14 maja 2013 r.
w Dąbrowie Górniczej

pomiędzy:

Koksownią Przyjaźń S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1, wpisaną do KRS pod nr. 0000177072, reprezentowaną przez:

1. Edwarda Szlęka - Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego,
2. Henryka Kolendra - Członka Zarządu Dyrektora Ekonomicznego,
3. Bogusława Smółkę - Członka Zarządu Dyrektora Produkcji i Techniki,

a

1. Międzyzakładową Organizacją Związkową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego »Solidarność« Koksowni »Przyjaźń« S.A. w Dąbrowie Górniczej,

2. Międzyzakładowym Samorządnym Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej,

3. Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego w Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej,

4. Międzyzakładową Organizacją Związkową Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej,

5. Międzyzakładową Organizacją Związkową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego »Solidarność 80« przy Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej,

6. Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Koksowniczego w Dąbrowie Górniczej,

7. Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Produkcji Koksu przy Koksowni Przyjaźń S.A.

 

§ 1

Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o Układzie, rozumie się przez to Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Koksowni Przyjaźń S.A. (poprzednio Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.), zawarty w dniu 16 marca 2005 roku z późniejszymi zmianami.

§ 2

1. Dotychczasowe zasady naliczania i wypłacania specjalnego dodatku miesięcznego z tytułu Karty Hutnika określa Załącznik nr 15 do Układu.

2. Strony postanawiają o wykupieniu specjalnego dodatku miesięcznego z tytułu Karty Hutnika (zwanego dalej "Kartą Hutnika"), z dniem 01 lipca 2013 r.

3. Równowartość Karty Hutnika, do której pracownik będzie uprawniony według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. (zwanym dalej: "dniem przeliczenia"), zostanie włączona do jego łącznego wynagrodzenia miesięcznego brutto z dniem 01 lipca 2013 r.

4. Zapewnia się, że wynagrodzenie brutto po włączeniu Karty Hutnika, o którym mowa w ust. 3, nie będzie niższe niż łączny poziom indywidualnego wynagrodzenia brutto pracownika, obejmujący następujące składniki:

a) stawkę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
b) dodatek za pracę w systemie pracy zmianowej lub dodatek za pracę w równoważnym systemie czasu pracy,
c) specjalny dodatek miesięczny z tytułu Karty Hutnika,
d) dodatek za pracę w porze nocnej (przeliczony wg średniej miesięcznej ilości godzin do przepracowania przez pracownika w 2013 r.),

określone na dzień 30 czerwca 2013 r.

§3

1. Strony wspólnie ustalają, iż z tytułu włączenia równowartości Karty Hutnika, o którym mowa w § 2 pracownikom przysługiwać będzie rekompensata wyliczona w następujący sposób:


2. Rekompensata zostanie włączona w całości do stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
3. Stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikająca z wyliczeń, o których mowa w §2 i §3 niniejszego Porozumienia będzie zaokrąglona matematycznie do pełnego złotego.

§4

1. Dotychczasowe zasady naliczania dodatku za pracę w systemie pracy zmianowej i dodatku za pracę w równoważnym systemie czasu pracy, określa art. 66 Układu.

2. Strony postanawiają, że:

a) z dniem 01 lipca 2013 r. dodatki, o których mowa w ust. 1 zostaną zwiększone o 50,00 zł brutto,

b) waloryzacja dodatku zmianowego w 2014 roku zostanie ustalona bez uwzględnienia wzrostu przeciętnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce, wynikającego z włączenia równowartości Karty Hutnika, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego porozumienia.

§ 5

Strony wspólnie ustalają, iż zgodnie z zasadami określonym w art. 68 Układu, wysokość kwoty "dodatku wigilijnego" oraz dzień jego wypłaty ustalą w czwartym kwartale 2013 r.

§ 6

Strony wspólnie ustalają, iż wypłata premii za miesiąc kwiecień i maj 2013 r. nastąpi w wysokości 8%.

§ 7

Strony zgodnie oświadczają, iż w związku z osiągniętym porozumieniem uznają trwający spór zbiorowy za zakończony.

§ 8

Niniejsze Porozumienie jest podstawą do przygotowania, podpisania i skierowania do rejestracji stosownych Protokołów dodatkowych do Układu.

 

Zobacz też:

•  Spór zbiorowy w "Przyjaźni"