Menu gwne

Komisje zakadowe "S"

WUG: Zgo nieprawidowoci

Wypadkowo w polskim grnictwie wglowym jestzbyt wysoka. Odpowiadajc na ten stan rzeczy, Wyszy Urzd Grniczy (WUG) uruchomi specjaln skrzynk pocztow, gdzie mona przesya informacje o zaobserwowanych nieprawidowociach w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. Jeli chcesz podzieli si swoimi uwagami na temat konkretnych przypadkw amania zasad bhp, pisz: bhp.uwagi@wug.gov.pl. Caodobowo czynny jest rwnie telefon interwencyjny WUG: 327-361-947.

Polecamy

Statystyki strony

PDF Drukuj
czwartek, 27 lipca 2017 03:40

- Musimy przeama zjawisko, ktre nazwabym "dyktatur dostawcw". (...) Producenci dostarczaj nam to co maj, a nie to, czego dokadnie bymy chcieli. (...) Mamy bardzo mocn pozycj dostawcw, dla ktrych spki wglowe stanowi atrakcyjny rynek zbytu. Zmiana tego modelu to (...) jeden z gwnych celw JSW Innowacje - mwi Tadeusz Wenecki, prezes Zarzdu JSW Innowacje SA, zaplecza badawczo-rozwojowego Grupy JSW, w rozmowie z Solidarnoci Grnicz. Zachcamy do lektury wywiadu.

* * *

Solidarno Grnicza: - Panie prezesie, czym zajmuje si wchodzca w skad Grupy JSW spka JSW Innowacje? I czy zada, ktre realizuje, nie mogaby realizowa sama JSW?

Tadeusz Wenecki, prezes Zarzdu JSW Innowacje SA: - Zadaniem JSW jest przede wszystkim produkcja wgla i uzyskiwanie z tego przychodw. JSW skupia si zatem na wydobyciu i sprzeday surowca, na analizie rynkw. Rwnolegle, na bieco prowadzone s jednak procesy inwestycyjne, ktre nie mog by przypadkowe i musz mie swoje uzasadnienie. Chodzi o to, by wdraane rozwizania byy nie tylko przemylane, ale i innowacyjne. One mog powstawa w wyniku skutecznej wsppracy pomidzy bran wglow a uczelniami, wyspecjalizowanymi instytutami - takimi jak Gwny Instytut Grnictwa, jak Instytut Chemicznej Przerbki Wgla, jak Akademia Grniczo-Hutnicza. Chcielibymy te wykorzysta pomysy gotowe, z ktrymi naukowcy nie mogli si nigdzie przebi.

SG: - Konsekwentne wdraanie rozwiza innowacyjnych w przedsibiorstwie powinno skutkowa obnieniem kosztw jego funkcjonowania. Czy taki efekt jest moliwy w przypadku JSW? Pytam, bo przez ostatnie lata przyzwyczailimy si do tego, e koszty obniano gwnie poprzez zawieszanie niektrych elementw grniczych wynagrodze...

TW: - Rzeczywicie, do tego gwnie sprowadza si proces, ktry nazywano "restrukturyzacj". Dzisiaj, nauczeni dowiadczeniem, powinnimy pomyle o oszczdnociach w obrbie tak wielkich pozycji kosztw jak zuycie energii elektrycznej czy zuycie stali w grnictwie - midzy innymi po to, by w przyszoci nie byo potrzeby sigania do kieszeni pracownikw. Gdybymy, dziki innowacjom, utrzymali koszty na obecnym poziomie, byoby to z pewnoci wielkie osignicie. Zwracam uwag, e obecnie, w dobie rosncej koniunktury na wgiel, spki wglowe zarabiaj coraz wicej. Trzeba te rodki odpowiednio wykorzysta. Zaley nam na tym, eby zakupy byy dobrze zaplanowane z okrelon rezerw czasow, bo wtedy mona liczy na optymaln cen, wicej czasu to rwnie wiksze moliwoci wyboru sprztu o najwyszych parametrach. Jeli nie zaczniemy podejmowa decyzji inwestycyjnych z pewnym wyprzedzeniem, bdziemy kupowa sprzt byle jaki, czsto przestarzay, pozornie tylko najtaszy, ktry potem szybko si zuyje, co wymusi kolejne zakupy. Lekk rk bdziemy trwoni olbrzymie kwoty. Tymczasem zmiany w technice nastpuj niezwykle szybko, niemal z dnia na dzie. Powinnimy za tym nada i stosowa najnowsze rozwizania, co na dusz met przyniesie okrelone oszczdnoci, uatwiajc zarazem prac na dole. Miejsce pracy grnika jest miejscem ekstremalnie trudnym. Chcielibymy, eby miejsce to byo dobrze rozpoznane, waciwie wyposaone, owietlone, eby panoway tam waciwe warunki temperaturowe i eby to wszystko udao si zapewni w sposb moliwie tani, ale nie byle jaki.

SG: - Czy Zarzd JSW Innowacje SA ma pomys, jak to zrobi?

TW: - Tak. Przede wszystkim musimy przeama zjawisko, ktre nazwabym "dyktatur dostawcw". Na t chwil producenci dostarczaj nam to co maj, a nie to, czego dokadnie bymy chcieli. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w ktrej bd stosowa rozwizania takie jak my chcemy. Ten przemys powinien pracowa dla nas, powinna by tutaj wzajemna zaleno. Obecnie mamy bardzo mocn pozycj dostawcw, dla ktrych spki wglowe stanowi atrakcyjny rynek zbytu. Zmiana tego modelu to kolejne zadanie i jeden z gwnych celw JSW Innowacje SA. Dziki temu, e stanowimy osobny podmiot, moemy si skupi na realizacji tych wszystkich wyzwa, o ktrych powiedziaem. Spka-matka nie powinna podejmowa ryzyka zwizanego z procesami inwestycyjnymi, bo jest notowana na giedzie. Kade niepowodzenie przy wdraaniu rozwiza innowacyjnych powodowaoby natychmiastowy spadek kursu akcji, a wic obnienie wartoci caej firmy. Swoj drog, to kolejny wany powd, dla ktrego naleao powoa spk tak jak JSW Innowacje. Chcemy wpisywa si w przedstawiony przez Zarzd program, ktry uwypukla znaczenie dwch czynnikw - efektywnoci i jakoci. Program "efektywno" zakada dugookresowe utrzymanie kosztw na niskim poziomie. W ostatnich latach pracownicy JSW powicili bardzo wiele, ratujc firm przed cakowit katastrof. Z kolejnymi "dokami", ktre niewtpliwie kiedy nadejd, musimy sobie poradzi, buforujc si w okresie "biedy", a w okresie koniunktury - czerpic zyski, odkadajc zarazem pewne kwoty "na czarn godzin". Do tego dy obecny Zarzd JSW, co dobrze rokuje na przyszo.

SG: - A co z programem "jako"?

TW: - Nie zamierzamy by obcieniem dla Grupy JSW, chcemy natomiast tworzy pewn warto dodan. Wrd zakadw nalecych do Grupy mamy podmioty zajmujce si wydobyciem, przerbk wgla, koksownictwem i logistyk. Bdziemy wdraa innowacje we wszystkich tych segmentach. Przewidujemy rwnie wspprac z przemysem stalowym, dla ktrego jestemy dostawc. Brana stalowa ju dzi systematycznie zmniejsza zuycie wgla czy zuycie koksu. Jeli nie bdziemy z nimi wsppracowa w zakresie jakoci, oni za kilka lat si od nas odwrc i znajd innego dostawc. Chcemy zatem, eby wsppraca technologiczna przebiegaa od producenta do samego klienta. Tak bdzie wyglda realizacja programu "jako".

SG: - Dyskutujemy na tematy o znaczeniu strategicznym dla JSW Innowacje SA i caej Grupy JSW, pojawia si natomiast pytanie - co z tego wszystkiego bdzie mia pracownik?

TW: - Wdraane przez nas pomysy nie mog by oderwane od rzeczywistoci. One powinny uatwia prac wszystkim - od zwykego pracownika po dozr. Wspczesny grnik jest osob wyksztacon, doskonale radzc sobie z nowoczesnymi technologiami. Operatorzy maszyn grniczych na co dzie odpowiadaj za skomputeryzowany sprzt wart miliony zotych. I w tym wanie kierunku powinnimy i nadal. Dobrze patna praca kwalifikowana to jest to, do czego dymy. Nie moemy przy tym zapomina o rzeczach najprostszych. Jeli mwimy o narzdziach, to niech to s narzdzia porzdne, niech to jest porzdna odzie i niech to s porzdne warunki pracy na dole.

SG: - Sporo mwilimy o planach na przyszo, a nad czym JSW Innowacje SA pracuje obecnie?

TW: - Prowadzimy prace w trzech obszarach - przygotowujemy aplikacj dotyczc paliw ekologicznych, wraz z Gwnym Instytutem Grnictwa opracowujemy projekt, ktry pozwoli wprowadzi oszczdnoci w zakresie stali wykorzystywanej pod ziemi i prbujemy rozwiza problem koksowni "Dbiesko". Nie chciabym mwi o szczegach, ale mamy pomys, co zrobi z "Dbieskiem" po 2018 roku. Musimy go dopracowa, skonsultowa z JSW Koks i - jeli bdzie taka wola - zrealizowa.

SG: - Ilu pracownikw zatrudnia spka JSW Innowacje i jak jest finansowana?

TW: - Staych pracownikw jest 36. W przyszoci zatrudnienie bdzie si zmienia stosownie do potrzeb wynikajcych z realizacji projektw. Doranie chcemy tworzy tymczasowe zespoy z udziaem pracownikw uczelni. Jest rwnie pomys uruchomienia programu staowo-szkoleniowego dla modych naukowcw. Na razie utrzymujemy si z zasobw odziedziczonych po Polskim Koksie. W przyszoci rde finansowania bdzie co najmniej kilka. Wiadomo, e JSW i caa Grupa, zgodnie z przyjt polityk i strategi, ma przeznacza na rozwj konkretne kwoty w ramach tak zwanego funduszu innowacyjnego. Bdziemy tymi pienidzmi zarzdza, ale te bdziemy z nich rozliczani. Reszt rodkw bdziemy pozyskiwa z rynku. Chcemy wykorzystywa fundusze z Narodowego Centrum Bada i Rozwoju oraz Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by ryzyko finansowe, jakim obarczone s wszelkie badania czy inwestycje, moliwie zminimalizowa.

SG: - Dzikujemy za rozmow.

rozmawia: MJ

 

Aktualne wydanie gazety