"Bogdanka": Emeryci i renciści z prawem do rekompensaty

Paź 26, 2017

Na tydzień przed wejściem w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających pracowników Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA i Zarządu Spółki podpisali porozumienie modyfikujące zapisy zakładowego układu zbiorowego pracy dotyczące deputatów węglowych. Zmiany dały możliwość uzyskania ustawowej rekompensaty również emerytom i rencistom z "Bogdanki".

Dotychczas prawo do deputatu węglowego mieli pracownicy LW "Bogdanka" SA w okresie zatrudnienia oraz emeryci, renciści, wdowy po pracownikach oraz emerytach i rencistach, a także sieroty.

W związku z porozumieniem zawartym 17 października prawo do bezpłatnego węgla utracili emeryci i renciści. Tym samym zostali objęci prawem do rekompensaty ustawowej po spełnieniu określonych warunków (złożeniu wniosku w terminie do 18 listopada 2017 r.). Kwota rekompensaty - 10 tysięcy złotych netto - jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przypomnijmy, że w gronie uprawnionych są również wdowy oraz sieroty po emerytach i rencistach górniczych.

Ponadto przewidziano wypłatę jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów w wysokości 1500 zł z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. Przysługuje ono przebywającym na emeryturze nie dłużej niż 6 lat oraz w wieku nieprzekraczającym 61 lat.

Zgodnie z porozumieniem, nie uległo zmianie uprawnienie pracowników do deputatu węglowego jako stałego miesięcznego składnika wynagrodzenia.

Obecni pracownicy LW "Bogdanka" SA utracili prawo do deputatu węglowego po przejściu na emeryturę, zyskali natomiast uprawnienie do otrzymania wypłacanej jednorazowo "dodatkowej odprawy emerytalno-rentowej" o wartości równej cenie netto węgla (sortyment "orzech") w danym roku kalendarzowym przemnożonej przez 22,5 - obecnie obowiązująca w Spółce cena netto węgla to niecałe 500 zł, co oznacza, że według dzisiejszej wyceny wartość "dodatkowej odprawy" wyniosłaby około 11 tys. zł netto w przypadku przejścia na emeryturę do końca roku.

Opcjonalnie osoba zainteresowana będzie mogła skorzystać z "wykupu" prawa do "dodatkowej odprawy" przez Spółkę. W przypadku stażu pracy powyżej 25 lat otrzyma jednorazowo 10 tys. zł netto. Pracownikom ze stażem pracy od 0 do 24 pełnych lat przysługiwać ma kwota wyliczana indywidualnie według grup stażowych określonych w przedziałach rocznych, odpowiadająca zdyskontowanej na dzień dzisiejszy wartości 10 tys. zł netto w dniu osiągnięcia 25 lat stażu pracy (im krótszy staż, tym mniejsza kwota; pracownik ze stażem pracy krótszym niż rok otrzyma 1768 zł netto).

Wypłata "wykupu" zostanie pokryta ze środków własnych Spółki i będzie realizowana do 15 stycznia 2018 r. na podstawie deklaracji pracowników. Nieprzekraczalnym terminem złożenia deklaracji jest 15 grudnia 2017 r.

Jeżeli pracownik nie skorzysta z możliwości "wykupu" prawa do "dodatkowej odprawy" w przewidzianym terminie, będzie mu przysługiwać "dodatkowa odprawa" wyliczana według wymienionej wcześniej formuły "cena netto węgla (sortyment »orzech«) razy 22,5" w momencie przejścia na emeryturę.