"Stały mechanizm" zatrudniania absolwentów w JSW

Wrz 15, 2017

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych funkcjonujących w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) i Zarządu JSW podpisali porozumienie przewidujące wprowadzenie stałego mechanizmu zatrudniania absolwentów szkół górniczych przez Spółkę. O liczbie zatrudnianych pracowników decydować będą bieżące potrzeby kadrowe jastrzębskich kopalń. Kandydatów do pracy mają typować dyrekcje szkół. Ponadto JSW ma się zaangażować w proces szkolenia przyszłych górników.

Porozumienie pomiędzy stroną społeczną a pracodawcą ma uchronić Spółkę i absolwentów przed sytuacją sprzed kilku lat, gdy ówczesne kierownictwo Jastrzębskiej Spółki Węglowej jednostronnie odstąpiło od porozumień zawartych bezpośrednio ze szkołami górniczymi.

- Tamte porozumienia były podpisywane bez udziału związków zawodowych, między szkołami, Zarządem JSW i samorządami. Wówczas mogliśmy tylko prosić o ich realizację. Teraz jesteśmy stroną porozumienia, więc jesteśmy w stanie skutecznie egzekwować, by jego zapisy były przestrzegane - wyjaśnia przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomir Kozłowski.

Uzgodniono również warunki współpracy pomiędzy JSW a szkołami górniczymi w kwestii praktycznej nauki zawodu przyszłych górników.

- Spółka zobowiązała się do tego, że w miarę możliwości zapewni uczniom szkół górniczych odbycie zajęć praktycznych. Udostępni im przy tym nieodpłatnie odzież i obuwie robocze. Gdy młodzi ludzie - już jako absolwenci - zostaną zatrudnieni, warunki pracy w kopalni nie będą dla nich niczym nowym - wskazuje lider ZOK.

Zdaniem Sławomira Kozłowskiego, zawarcie porozumienia jest korzystne zarówno dla absolwentów, jak i samych kopalń, które zyskają szansę na uniknięcie zagrożeń wynikających ze zjawiska tak zwanej luki pokoleniowej.

- Jestem przekonany, że uzgodniona przez nas formuła się sprawdzi. Inwestycja w młodego pracownika zawsze jest opłacalna dla przedsiębiorstwa, bo stanowi inwestycję firmy we własną przyszłość - mówi przewodniczący. - Zwłaszcza spółka górnicza musi tutaj myśleć "do przodu", tak żeby pracowników odchodzących na emeryturę było kim zastąpić. Nie mogą to być jednak ludzie przypadkowi, tylko wykształceni - a przy tym posiadający już pewne doświadczenie - młodzi fachowcy. W przeciwnym wypadku bardzo szybko pojawia się zjawisko "luki pokoleniowej", gdy odstęp czasowy pomiędzy przyjęciami do pracy a odejściami z kopalń jest bardzo krótki, przez co pracownicy odchodzący nie mogą przekazać zdobytej wiedzy praktycznej swoim następcom; to z kolei powoduje wzrost wypadkowości. Dzięki podpisanemu porozumieniu do podobnych sytuacji nie powinno dochodzić - podsumowuje.

Temat nowych form współpracy JSW z technikami i szkołami zawodowymi poruszaliśmy już kilkakrotnie.

Na początku lipca informowaliśmy o decyzji dotyczącej przyjęcia do pracy niemal czterdziestu tegorocznych absolwentów knurowskiego Zespołu Szkół Zawodowych (ZSZ) nr 2. Pozytywna dla młodych ludzi decyzja Zarządu Spółki była wynikiem starań starosty gliwickiego Waldemara Dombka (organem prowadzącym ZSZ nr 2 jest Powiat Gliwicki) i przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów" Krzysztofa Leśniowskiego.

Jeszcze wcześniej, bo 19 kwietnia, władze JSW i powiatu gliwickiego podpisały porozumienie, zgodnie z którym Spółka zorganizuje praktyczną naukę zawodu 60 uczniom szkoły branżowej I stopnia stanowiącej część Zespołu Szkół Zawodowych, by potem ich zatrudnić. Ustalono, że gwarancję pracy otrzymają osoby rozpoczynające edukację w roku szkolnym 2017/2018 (przyszli elektrycy i ślusarze).

Warto dodać, że w ostatnim czasie Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawarł podobne porozumienie z władzami powiatu mikołowskiego. Dotyczy ono uczniów klas górniczych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) w Ornontowicach. Jednostka ta od lat współpracuje z położoną na terenie gminy kopalnią "Budryk".

Uczniowie ornontowickiego ZSP będą mieli zapewnione odpowiednie kształcenie i praktyki.

JSW zobowiązała się zatrudnić osoby rozpoczynające naukę od roku szkolnego 2017/2018 zarówno w technikum, jak i branżowej szkole I stopnia. Chodzi o uczniów technikum kształcących się w zawodach "technik automatyk", "technik elektryk" i "technik górnictwa podziemnego", a także uczniów szkoły branżowej I stopnia w zawodach "elektryk" i "górnik eksploatacji podziemnej". Szansę na zatrudnienie uzyskają ci absolwenci, którzy podczas egzaminów potwierdzą wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie. Zależnie od potrzeb kadrowych, Spółka przyjmie do pracy absolwentów pozostałych klas.