JSW: 1 lipca "flapsy" w górę, 4 września - nagroda

Cze 28, 2017

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych funkcjonujących w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) i Zarządu firmy uzgodnili, że 4 września 2017 roku pracownicy JSW zatrudnieni tam według stanu z dnia 31 sierpnia otrzymają nagrodę pieniężną. Wyniesie ona 4300 złotych netto. Ponadto 1 lipca wartość posiłku profilaktycznego dla pracowników uprawnionych na podstawie porozumienia z 1 lipca 2015 r. oraz aneksu z 9 października 2015 r. wzrośnie do 19 zł (obecnie: 14 zł).

Pod treścią porozumienia zawartego 28 czerwca widnieją podpisy trojga członków Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (pełniącego obowiązki prezesa Daniela Ozona, pani wiceprezes Jolanty Gruszki i wiceprezesa Roberta Ostrowskiego) oraz Sławomira Kozłowskiego, Romana Brudzińskiego (Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA), Marka Płocharskiego (Związek Zawodowy "Kadra" Pracowników JSW SA) i Pawła Kołodzieja (Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA).

Jak zaznaczono w dokumencie, wcześniejsze wyrzeczenia finansowe załóg pozwoliły uchronić Spółkę przed upadłością. Chodzi o oszczędności, które przyniosły poprawę kondycji JSW za cenę zawieszenia niektórych składników wynagrodzenia pracownikom kopalń. Jednocześnie zdaniem stron coraz lepsze wyniki osiągane przez firmę (955,4 milionów zł zysku za pierwszy kwartał 2017 r. wobec 62 mln zł w analogicznym okresie roku 2016) to wystarczające uzasadnienie dla decyzji mającej na celu złagodzenie skutków wprowadzonych cięć płacowych.

Przypomnijmy, że 6 marca br., dzięki porozumieniu reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA i Zarządu Spółki, pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzymali już specjalną nagrodę jednorazową. Jej kwota była wyliczana indywidualnie: zależała od różnicy pomiędzy wysokością nagrody barbórkowej liczonej z 21 dni roboczych bez nadgodzin, 1/12 węgla i deputatu a wysokością "barbórki" liczonej według starych zasad.

Pełną treść porozumienia z 28 czerwca publikujemy poniżej.

 

* * *

 

POROZUMIENIE

 

zawarte w dniu 28.06.2017 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
Jastrzębską Spółką Węglową Spółką Akcyjną z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju, Al. Jana Pawła II nr 4, w imieniu i na rzecz której działają:

 

- p.o. Prezesa Zarządu - Daniel Ozon
- Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu - Jolanta Gruszka
- Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych - Robert Ostrowski

 

zwaną dalej: Pracodawcą lub Stroną

 

oraz

- Zakładową Organizacją Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" JSW S.A.,
- Związkiem Zawodowym "Kadra" Pracowników JSW S.A.,
- Federacją Związku Zawodowego Górników JSW S.A.,

 

zwanymi dalej: Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi lub Stroną

 

W oparciu o wniosek złożony przez te organizacje po przeprowadzonych negocjacjach, w związku z dobrą sytuacją finansową Spółki oraz mając na uwadze dotychczasowe wyrzeczenia załóg wynikające z porozumień zawartych w 2015 roku, które w tym okresie uchroniły Spółkę od upadłości, działając w dobrej wierze, zgodnie postanawiają, co następuje:

 

1. Wartość posiłku profilaktycznego, dla pracowników uprawnionych na podstawie porozumienia z dnia 1 lipca 2015 roku oraz aneksu z dnia 9 października 2015 roku do ww. porozumienia, ustala się z ważnością od 1 lipca 2017 roku w wysokości 19 zł.

2. Wszyscy pracownicy JSW SA będący w stanie zatrudnienia w dniu 31 sierpnia 2017 roku są uprawnieni do nagrody pieniężnej w wysokości 4300 zł.

3. Nagroda, o której mowa w pkt. 2 ostanie wypłacona w dniu 4 września 2017 roku.