Spór zbiorowy w "Bogdance". Rokowania trwają

Lut 25, 2018

13 lutego związki zawodowe funkcjonujące w Lubelskim Węglu (LW) "Bogdanka" SA przystąpiły do sporu zbiorowego z Zarządem Spółki. Przyczyną sporu są rozbieżności na tle wysokości podwyżek płac dla pracowników "Bogdanki": pracodawca zaproponował między innymi, by górnikom z podlubelskiej kopalni podwyższyć stawki osobistego zaszeregowania o 1 procent, strona społeczna - powołując się na dobrą sytuację finansową firmy - postuluje 10-procentowy wzrost płac.

Choć strony spotykają się niemal codziennie, o efektach rozmów trudno cokolwiek powiedzieć. Według związkowców z NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA ujawnienie szczegółów trwających rokowań mogłoby zaszkodzić ewentualnemu porozumieniu. - Na dalsze informacje należy poczekać do czasu ewentualnego porozumienia bądź protokołu rozbieżności - poinformowali kilka dni temu Solidarność Górniczą.

5 lutego były już prezes "Bogdanki" Krzysztof Szlaga przedstawił zakładowym organizacjom związkowym propozycję dotyczącą polityki płacowej w Spółce na 2018 rok. Zaoferował pracownikom wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 1 procent, 1-procentową premię za realizację zadań produkcyjnych, dodatkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6,5 miliona złotych (tak jak to było w roku ubiegłym), ustalenie wysokości średniomiesięcznego wynagrodzenia dla zatrudnionych według stanu z dnia 31 grudnia 2017 r. na poziomie 7487,62 zł (tak jak w roku ubiegłym) oraz ustalenie wysokości średniej płacy dla 268 pracowników zatrudnionych w 2018 roku na poziomie 5500 zł.

Po szczegółowej analizie oferty strona związkowa zdecydowała się na jej odrzucenie.

- Przedstawione propozycje nie są możliwe do zaakceptowania przez reprezentantów załogi gdyż w najmniejszym zakresie nie odzwierciedlają możliwości płacowych Spółki wobec uzyskanych w 2017 roku wyników finansowych. W żadnym też stopniu nie spełniają oczekiwań załogi w kontekście wysiłku włożonego w osiąganie dobrych wyników produkcyjnych, wskazują wręcz na całkowity brak szacunku dla wykonywanej w ekstremalnych warunkach pracy - napisali przedstawiciele strony społecznej w specjalnej odezwie do pracowników. - W zakresie wzrostu stawek zaszeregowania i premii za realizację zadań produkcyjnych propozycja Zarządu sprowadza się do zerowego wzrostu wynagrodzeń w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 (7487,62 zł na zatrudnionego). Po uwzględnieniu niższego średniomiesięcznego wynagrodzenia dla grupy pracowników przyjmowanych w 2018 roku (proponowane 5500 zł/ na zatrudnionego) przedstawiona propozycja stanowi obniżenie średniomiesięcznego wynagrodzenia pracowników Spółki z poziomu 7487,62 do poziomu 7371,6 zł co stanowi spadek o ok. 116 zł (ok. 1,55%) w odniesieniu do roku 2017 - uzasadnili swoje stanowisko.

Znaczna rozbieżność pomiędzy propozycją Zarządu a postulowanym przez związkowców 10-procentowym wzrostem płac sprawiła, że 12 lutego ci ostatni zdecydowali o wszczęciu sporu zbiorowego z Zarządem LW "Bogdanka" SA, grożąc "wszelkimi przewidzianymi ustawą konsekwencjami do strajku włącznie". Dzień później spór stał się faktem.

Pełną treść informacji skierowanej do załogi LW "Bogdanka" SA przez związkowców publikujemy poniżej.

 

* * *

 

INFORMACJA DO ZAŁOGI LW "BOGDANKA" S.A.

 

Związki Zawodowe działające w LWB, w czasie spotkania z Zarządem w dniu 05.02.2018 r. wysłuchały z uwagą propozycji zaprezentowanej przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Szlagę, dotyczącej polityki wynagrodzeń w Spółce na 2018 rok.

Oferta Prezesa Krzysztofa Szlagi:

- wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 1% (słownie: jeden procent),

- premia za realizacje zadań produkcyjnych: 1% (słownie: jeden procent),

- dodatkowy odpis na ZFŚS 6.5 mln zł (identycznie jak w 2017 roku),

- średniomiesięczne wynagrodzenie (dla zatrudnionych na dzień 31.12.2017 r.) - 7487,62 (identycznie jak w roku 2017),

- średnia płaca dla nowo zatrudnionych pracowników Spółki - 268 pracowników ponad średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku (4346 wg raportu z grudnia 2017 roku): 5500 zł .

Po analizie oferty przedstawiciele organizacji związkowych LWB stwierdzają co następuje:

W zakresie wzrostu stawek zaszeregowania i premii za realizację zadań produkcyjnych propozycja Zarządu sprowadza się do zerowego wzrostu wynagrodzeń w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 (7487,62 zł na zatrudnionego). Po uwzględnieniu niższego średniomiesięcznego wynagrodzenia dla grupy pracowników przyjmowanych w 2018 roku (proponowane 5500 zł/ na zatrudnionego) przedstawiona propozycja stanowi obniżenie średniomiesięcznego wynagrodzenia pracowników Spółki z poziomu 7487,62 do poziomu 7371,6 zł co stanowi spadek o ok. 116 zł (ok. 1,55%) w odniesieniu do roku 2017.

Przedstawione propozycje nie są możliwe do zaakceptowania przez reprezentantów załogi gdyż w najmniejszym zakresie nie odzwierciedlają możliwości płacowych Spółki wobec uzyskanych w 2017 roku wyników finansowych. W żadnym też stopniu nie spełniają oczekiwań załogi w kontekście wysiłku włożonego w osiąganie dobrych wyników produkcyjnych, wskazują wręcz na całkowity brak szacunku dla wykonywanej w ekstremalnych warunkach pracy.

Wobec dużych rozbieżności w stanowiskach stron (strona związkowa przedstawiła oczekiwania załogi podczas spotkania w dniu 24.01.2018 roku, wzrost płac o 10%) Związki Zawodowe postanowiły odwołać się do właściwych w takiej sytuacji rozwiązań prawa i z dniem 12.02.2018 r. w trybie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst ujednolicony 20 lutego 2015 roku), wejść w spór zbiorowy z Zarządem LWB z wszelkimi przewidzianymi ustawą konsekwencjami do strajku włącznie.