JSW: Odprawy pośmiertne ujednolicone

Maj 24, 2018

16 maja przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i Zarządu JSW podpisali porozumienie regulujące zasady wypłaty dodatkowej odprawy pośmiertnej dla członków rodzin pracowników Spółki. Tym samym ujednolicono przepisy, które do tej pory różniły się w zależności od kopalni.

Pod dokumentem widnieją podpisy prezesa Zarządu JSW Daniela Ozona, wiceprezes Spółki do spraw handlu pani Jolanty Gruszki, wiceprezesa JSW ds. pracy i polityki społecznej Artura Wojtkowa oraz związkowców: Sławomira Kozłowskiego (NSZZ "Solidarność" JSW SA), Marka Płocharskiego (ZZ "Kadra" Pracowników JSW SA) i Pawła Kołodzieja (Federacja ZZ Górników JSW SA).

Ujednolicenia zasad realizacji świadczenia dokonano, odwołując się do artykułu 183c Kodeksu pracy - w celu zapewnienia równego traktowania pracowników.

Na mocy porozumienia od 1 maja 2018 roku członkom rodziny pracownika JSW zmarłego w czasie świadczenia pracy lub w następstwie choroby zawodowej przysługuje dodatkowa odprawa pośmiertna równa 15-krotnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatniego pełnego miesiąca, niezależnie od odprawy pośmiertnej przewidzianej Kodeksem pracy.

Uprawnionym do otrzymania odprawy jest przede wszystkim małżonek zmarłego pracownika, a ponadto dzieci oraz inni członkowie rodziny spełniający warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Jeśli takich osób brak, uprawnionymi zostają rodzice, osoby przysposobione, macocha i ojczym. Kiedy takich osób również nie ma, prawo przechodzi na rodzeństwo i osobę pozostającą w trwałym związku pozamałżeńskim, o ile zostało ustalone wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów ze strony pracownika, jeżeli przyczyniał się on w znacznym stopniu do ich utrzymania albo w dniu śmierci pracownika prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Pieniądze będą dzielone równo pomiędzy wszystkich uprawnionych (jeśli po zmarłym pracowniku pozostanie tylko jeden uprawniony, będzie mu przysługiwała odprawa w pełnej wysokości).

Ponadto uzgodniono, że w razie wypadku przy pracy powodującego śmierć pracownika lub jego trwałą niezdolność do pracy, zakład - na żądanie poszkodowanego pracownika lub uprawnionych członków rodziny - zobowiązany jest wypłacić zaliczkowo, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, takiej kwoty miesięcznie, jaką pracownik lub pozostali po nim członkowie rodziny otrzymywaliby jako rentę z ubezpieczenia społecznego, do czasu przyznania tej renty.

Ostatni merytoryczny punkt porozumienia zobowiązuje zakład pracy do poniesienia bezpośrednich kosztów pogrzebu pracownika zmarłego w następstwie wypadku - bez względu na inne świadczenia przysługujące rodzinie.

- Do tej pory wysokość świadczenia w różnych zakładach JSW była różna. Dzięki negocjacjom i zawartemu porozumieniu udało nam się tę kwestię uregulować i zasady wypłaty dodatkowych odpraw pośmiertnych ujednolicić. Warto podkreślić, że porozumienie wyrównuje wysokość odpraw do poziomu z kopalni, gdzie były one najwyższe. Wcześniej stanowiły przeważnie 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia, teraz będą wynosić 15-krotność wypłaty z ostatniego pełnego miesiąca - wyjaśnia wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" JSW SA Roman Brudziński. - Bez względu na wszystko chciałoby się jednak, żeby nigdy nie było powodów do ich wypłacania - dodaje.