JSW: Będzie wzrost stawek i nadpłata świadczeń

Cze 11, 2018

Reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) porozumiały się z Zarządem JSW co do realizacji wzrostu wysokości funduszu wynagrodzeń o 7 procent poprzez wzrost stawek płacy zasadniczej od 1 czerwca bieżącego roku oraz wyrównanie zasad i uprawnień do dodatku stażowego.

Dokument podpisany przez przedstawicieli stron przewiduje też, że osoby, które były pracownikami JSW w 2016 r. i są nimi nadal (według stanu na dzień 11 czerwca br.), otrzymają nadpłatę nagrody rocznej - tak zwanej czternastej pensji - za rok 2016 z terminem realizacji do 20 lipca oraz deputatu węglowego za rok 2016 - po analizie wyników finansowych Spółki za III kwartał br. - z terminem realizacji do końca października.

Po zawarciu porozumienia związkowcy wydali komunikat, którego treść publikujemy poniżej.

 

* * *

 

Komunikat Reprezentatywnych Związków Zawodowych JSW S.A.

 

W dniu 11 czerwca 2018 r. zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem JSW S.A. a Reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi JSW S.A. tj.: ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A., Federacja ZZ Górników JSW S.A. oraz ZZ „Kadra” JSW S.A. w którym ustalono, że w 2018 roku nastąpi wzrost funduszu wynagrodzeń o 7% od miesiąca czerwca 2018 r. Wzrost ten będzie zrealizowany poprzez:

1) Wzrost stawek płac zasadniczych od 1 czerwca 2018 r. dla wszystkich pracowników JSW S.A.
2) Wyrównanie zasad i uprawnień do dodatku stażowego tj. Karty Górnika.

Wzrost stawek płac zasadniczych spowoduje wzrost wartości dniówki przepracowanej zarówno za dni robocze, jak i za dni wolne od pracy. Wzrost stawek płac zasadniczych skutkuje także wzrostem dniówki urlopowej, wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego. Podwyższenie wynagrodzenia miesięcznego będzie skutkować zwiększeniem wysokości nagród rocznych takich jak 14-ta pensja i Nagroda Barbórkowa, nagród jubileuszowych i innych.

Wyrównanie zasad i uprawnień do dodatku stażowego tj. Karty Górnika spowoduje podwyższenie stażu uprawniającego do wyliczenia tego dodatku pracownikom, którym do tej pory z różnych przyczyn nie zaliczano okresów nauki do okresów zatrudnienia. Okres ten w zależności od ukończonej szkoły będzie zaliczany do 5 lat stażu i większości przypadków spowoduje wzrost wynagrodzenia u tych pracowników.

Wprowadzenie po 20 latach stażu pracy tj. Karty Górnika w wysokości 70% pracownicy dołowi, 60% pracownicy przeróbki i 55% pozostali pracownicy powierzchni spowoduje znaczny wzrost wartości dniówki przepracowanej pracownikom JSW S.A. z takim stażem pracy.

Ponadto w porozumieniu tym postanowiono dokonać nadpłaty 14-tej pensji za rok 2016, której nie wypłacono w wyniku porozumienia oszczędnościowego z 2015 roku pracownikom będącym nadal w stanie zatrudnienia.

Wypłatę tej nagrody rocznej (14-tej pensji) zrealizuje się do 20 lipca 2018 roku.

Strony porozumienia ustaliły także, że po analizie finansowej wyników JSW S.A. za III kwartał 2018 r. zostanie wypłacony zaległy deputat węglowy za 2016 r. Termin realizacji wyznaczono do końca października 2018 r.

Zawsze mówiliśmy, że uprawnienia typu 14 -ta pensja, czy deputat węglowy są jedynie czasowo zawieszone i będą przywrócone tak szybko, jak to tylko możliwe. Mało tego, elementy wynagrodzeń, których nie wypłacono, zostaną nadpłacone, co właśnie realizujemy poprzez negocjacje i zawarte porozumienie. Wbrew temu, co krzyczeli jeszcze niedawno niektórzy nawiedzeni działacze w najbliższym czasie wrócą do pracowników JSW zarówno zaległa 14-ta pensja, jak i deputat węglowy. Jeszcze raz udowodniliśmy, że awantury, podsycanie konfliktu i stawianie nierealnych żądań nie ma większego sensu. Poprzez podwyższenie i ujednolicenie takich elementów jak: wzrost stawek płac zasadniczych, dodatek stażowy tj. Karta Górnika czy wcześniej ujednolicenie wynagrodzenia za przepracowane dni wolne od pracy oraz korzystniejsze naliczanie tzw. dniówek urlopowych pracownicy uzyskają wymierny wzrost wynagrodzenia miesięcznego, co przełoży się także na przyszłą wysokość np. dodatkowych nagród rocznych. Dalsze ujednolicanie wynagrodzeń ułatwi nam w przyszłości wprowadzenie nowego jednolitego systemu wynagrodzeń w JSW S.A.

Tak korzystne porozumienie nie mogło by być zawarte bez poprawiającej się sytuacji finansowej JSW S.A.

Przyszłe podwyżki wynagrodzeń będą także uwarunkowane sytuacją produkcyjno - ekonomiczną Spółki.