PGG: "Jednorazówka" wypłacona

Kwi 12, 2023

Dzięki porozumieniu zawartemu przez jedenaście organizacji związkowych i Zarząd Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) 7 kwietnia załodze PGG wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne. To kolejny element realizacji wynegocjowanego wcześniej przyrostu płac.

Pracownicy PGG zatrudnieni pod ziemią otrzymali 1250 złotych brutto.

Kwota 1000 zł brutto trafiła na konta pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, Zakładu Informatyki i Telekomunikacji, Zakładu Remontowo-Produkcyjnego, Zakładu "Elektrociepłownie" (z wyjątkiem administracji), a także pracowników wykonujących prace remontowo-konserwacyjne na terenie lub na rzecz zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz pracowników wykonujących prace remontowo-konserwacyjne na rzecz oddziałów dołowych kopalń.

Pozostali pracownicy powierzchni zyskali 750 zł brutto.

Świadczenia nie otrzymały osoby, które:
- posiadały co najmniej jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- dopuściły się kradzieży mienia PGG,
- spożywały alkohol w miejscu pracy lub w czasie pracy,
- przystąpiły do pracy po spożyciu alkoholu,
- zażywały środki odurzające w miejscu pracy lub w czasie pracy,
- przystąpiły do pracy po zażyciu środków odurzających.

Wypłacona kwota wejdzie do podstawy, od której wyliczana jest nagroda z okazji Dnia Górnika ("barbórka") i dodatkowa nagroda roczna ("czternastka").

Ponadto z dniem 1 kwietnia w PGG podniesiono wartość stawek osobistego zaszeregowania.

Strony porozumienia zobowiązały się do "podjęcia działań mających na celu wypracowanie zbliżonego przyrostu wynagrodzeń w grupach pracowniczych, wynikającego ze zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, poprzez dostosowanie zakładowych regulacji płacowych". Działania te mają zostać uzgodnione pomiędzy dyrekcjami jednostek organizacyjnych PGG a związkami zawodowymi "w ramach przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia".