PGG: Będą dwie "jednorazówki"

Maj 15, 2024

Przedstawiciele dwunastu central związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) i Zarządu PGG podpisali porozumienie dotyczące wypłaty dwóch premii jednorazowych dla załogi. Pierwszą "jednorazówkę" otrzymają osoby zatrudnione w PGG według stanu z 31 maja 2024 roku, drugą - zatrudnieni na dzień 30 września bieżącego roku.

Uzgodniono, że w przypadku obydwu świadczeń pracownicy zatrudnieni pod ziemią otrzymają kwotę 2600 złotych brutto, pracownicy zatrudnieni na powierzchni (z wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych) - 2100 zł brutto, a pracownicy administracyjno-biurowi - 1600 zł brutto.

Ostatecznym terminem wypłaty pierwszej "jednorazówki" ma być 10 lipca. Druga zasili górnicze konta najpóźniej 8 listopada.

Osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu przysługiwać będzie kwota proporcjonalna do tego wymiaru, natomiast zatrudnieni między 1 stycznia a 31 maja i między 1 lipca a 30 września otrzymają premie w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

Świadczenie "lipcowe" ulegnie obniżeniu o 1/104 za każdy dzień przebywania na urlopie bezpłatnym i urlopie wychowawczym od 1 stycznia do 31 maja. W przypadku świadczenia "listopadowego" obniżka wyniesie 1/65 za każdy dzień urlopowy od 1 lipca do 30 września.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, wartość "jednorazówek" nie będzie częścią podstawy służącej do wyliczania wysokości nagrody barbórkowej, dodatkowej nagrody rocznej ("czternastki") oraz nagrody jubileuszowej.

Premii nie otrzymają ci pracownicy, którzy:
- posiadali co najmniej jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- dopuścili się kradzieży mienia PGG,
- spożywali alkohol w miejscu pracy lub w czasie pracy,
- przystąpili do pracy po spożyciu alkoholu,
- zażywali środki odurzające w miejscu pracy lub w czasie pracy,
- przystąpili do pracy po zażyciu środków odurzających.

W osobnym paragrafie strony porozumienia zobowiązały się do kontynuacji prac nad jednolitym regulaminem wynagradzania PGG SA z zamiarem jego wdrożenia od 1 stycznia 2025 r.

Pod dokumentem widnieją podpisy członków kierownictwa Spółki z prezesem Leszkiem Pietraszkiem oraz związkowców reprezentujących Zakładową Organizację Koordynacyjną (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA, ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce PGG, Komisję Zakładową WZZ "Sierpień 80" w PGG SA, Międzyzakładowy Związek Zawodowy "Kadra" Górnictwo, Zakładową Organizację Koordynującą Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy PGG, ZOK Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy PGG, Zakładową Organizację Koordynującą Związku Zawodowego "Kontra" przy PGG, ZOK Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla "Przeróbka" PGG SA, ZOK NSZZ "Solidarność 80" przy PGG SA, ZOK Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy PGG, Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Jedności Górniczej przy PGG SA oraz ZOK NSZZ "Solidarność" 80" RP przy PGG SA.