NSZZ "Solidarność" i inne związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej sprzeciwiają się założeniom i planom koncernu zawartym w "Strategii rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej SA w latach 2010-2015 z perspektywą do roku 2020". Zapowiadają protesty, a nawet akcję strajkową. W czwartek przedstawiciele górniczych związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej spotkali się z jej zarządem. Podczas spotkania związkowcom oficjalnie zaprezentowano założenia strategii.

Dobiegła końca kadencja 2006-2010 Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW). Przedstawiciele pracowników w nowej Radzie zostaną wyłonieni poprzez wybory, w których głosować będą mogli wszyscy pracownicy zakładów należących do KW. Największe organizacje związkowe działające w Spółce - NSZZ "Solidarność", Związek Zawodowy Górników w Polsce, Związek Zawodowy "Kadra" i Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" - wystawią w tych wyborach wspólną listę złożoną z 7 kandydatów.

Rada Pracowników Kompanii Węglowej SA negatywnie oceniła "Strategię rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej SA w latach 2010-2015 z perspektywą do roku 2020" przygotowaną przez Zarząd. Dokument zakłada m.in. przekształcenie centrów wydobywczych w tzw. kopalnie zespolone, obniżenie wielkości produkcji i zatrudnienia oraz likwidację niektórych zakładów należących do Kompanii.

W Sali im. Lecha Kaczyńskiego na drugim piętrze siedziby śląsko-dąbrowskiej "S" odbyło się lipcowe zebranie Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność". Gościem specjalnym zebrania był przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, z którym członkowie Rady dyskutowali m.in. o zagrożeniach płynących dla górnictwa z wejścia w życie unijnego Pakietu Klimatycznego i o wczorajszej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy 1407/2002.

Na pół roku przed końcem obowiązywania tzw. dyrektywy 1407/2002, umożliwiającej wspieranie finansowe górnictwa przez rządy państw Unii Europejskiej, Komisja Europejska zaproponowała, by po 2014 roku całkowicie zabronić pomocy dla branży ze strony budżetów państw unijnych. Już w styczniu 2011 roku pomoc taka miałaby dotyczyć jedynie kopalń przeznaczonych do likwidacji. Jeśli dany kraj do roku 2014 nie zlikwidowałby kopalni objętej pomocą publiczną, pieniądze musiałyby zostać przez zakład (spółkę) zwrócone.

Przedstawiciele "Solidarności" z całego kraju, w tym również górnicy, pożegnali legendarnego kapelana Związku księdza prałata Henryka Jankowskiego. - Żegnaj rycerzu Rzeczypospolitej - mówił podczas homilii arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź, który celebrował sobotnie uroczystości pogrzebowe. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek przypomniał kontakty księdza prałata ze Związkiem do ostatnich niemal chwil.

Główne uroczystości związane z 30. rocznicą powstania NSZZ "Solidarność" wciąż przed nami. Odbędą się pod koniec sierpnia w Gdańsku wraz z uroczystą sesją Krajowego Zjazdu Delegatów. Warto też jednak zwrócić uwagę na inicjatywy nawiązujące do związkowego jubileuszu, które pojawiają się w naszych miejscowościach już teraz. Jedną z nich jest otwarta dziś w pyskowickim Muzeum Miejskim wystawa dokumentująca działalność przede wszystkim lokalnych struktur "S".

W poniedziałek po długiej chorobie zmarł ksiądz prałat Henryk Jankowski, kapelan "Solidarności" i wieloletni proboszcz parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku. Z ludźmi "S" związany był od 17 sierpnia 1980 roku, kiedy odprawił pierwszą mszę świętą dla strajkujących stoczniowców. NSZZ "Solidarność" zamierza uczcić pamięć swojego kapelana poprzez liczne uczestnictwo w uroczystościach żałobnych. Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku Maciej Jankowski przedstawił program uroczystości.

Po interwencji Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA Zarząd Spółki podjął decyzję, że w związku z wysokimi temperaturami panującymi na zewnątrz możliwe jest wprowadzenie dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla dodatkowych 15 minut przerwy. Organizacje zakładowe NSZZ "Solidarność" mają dopilnować, aby dyrekcje kopalń wchodzących w skład Kompanii przestrzegały realizację zalecenia Zarządu w praktyce.

W mediach pojawiły się informacje o łącznym zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) i Kompanii Węglowej SA (KW) za pierwszych pięć miesięcy br. Miał on wynieść 151,6 mln zł. - Ministerstwo żongluje statystykami. Gdyby osobno podać wyniki poszczególnych spółek węglowych szybko wyszłoby na jaw, że to Jastrzębska "ciągnie" Holding i Kompanię - komentuje przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz.

Organizacje związkowe działające na szczeblu Kompanii Węglowej SA (KW), które uczestniczą w sporze zbiorowym z Zarządem Spółki, w tym kompanijna "Solidarność", wniosły do kierownictwa KW o natychmiastowe spotkanie celem podpisania protokołu z przeprowadzonej procedury mediacyjnej. W tym samym piśmie strona społeczna wyraziła gotowość do dalszych rozmów w temacie zgłoszonych postulatów stanowiących istotę toczącego się od końca kwietnia sporu.

W związku z falą upałów i w trosce o zdrowie pracowników Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA przypomina o poleceniu służbowym Zarządu Spółki sprzed 3 lat, którym powołano komisje do spraw oceny warunków klimatycznych w pomieszczeniach zamkniętych i na przestrzeni otwartej. Do zadań komisji należy m.in. wnioskowanie do dyrekcji z propozycjami rozwiązań doraźnych lub przyszłościowych eliminacji groźnego wpływu wysokich temperatur na organizm ludzki.

Wiele wskazuje na to, że ubiegłotygodniowa pikieta rudzkiego Urzędu Miasta przez związkowców, w tym kilkuset z górniczej "S", przyniesie skutek w postaci debaty o przyszłości górnictwa na terenie Rudy Śląskiej. Prezydent miasta Andrzej Stania zapowiedział, że konferencja może odbyć się we wrześniu. Pikietujący domagali się rozmów, w których udział wzięliby reprezentanci środowisk związanych z miastem i górnictwem, aby wspólnie wypracować sposób na ratunek dla zagrożonej likwidacją KWK "Halemba-Wirek".

"Regulamin przyznawania premii za poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach" wprowadzony przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) z prezesem Jarosławem Zagórowskim na czele jest niezgodny z zasadami prawa pracy i przepisami bhp - uważają związkowcy i zwrócili się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Wprowadzając nowe uregulowania, Zarząd JSW złamał także reguły obowiązujące przy rozpatrywaniu spraw dotyczących zasad i warunków pracy i płacy.

Tuż po godz. 12. związkowcy okupujący biura siedziby Kompanii Węglowej SA (KW) spotkali się z Radą Nadzorczą KW (RN). Szef górniczej "S" Dominik Kolorz w imieniu strony społecznej przedstawił Radzie dotychczasowy przebieg sporu zbiorowego i ostatniej mediacji, nieudanej z winy obecnego na dzisiejszym posiedzeniu RN Zarządu Spółki. Następnie związkowcy zamierzali przedstawić kilka spraw związanych z tematyką gospodarczą i bezpieczeństwa pracy, chcieli to jednak zrobić bez obecności Zarządu.

Od godz. 9. przedstawiciele organizacji związkowych okupują biura w katowickiej siedzibie Kompanii Węglowej SA (KW) przy ul. Powstańców i czekają na spotkanie z Radą Nadzorczą KW. Po fiasku poniedziałkowych mediacji i zakończeniu postępowania w oparciu o artykuł 14. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych związkowcy przystąpili do kolejnego etapu walki o realizację swoich postulatów stanowiących istotę sporu zbiorowego toczącego się w Kompanii.

Górnicy, nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów przemaszerowali ulicami Rudy Śląskiej w proteście przeciwko bierności władz miasta wobec problemów rudzkich zakładów pracy, m.in. planowanego "uśpienia" kopalni "Halemba-Wirek". O godz. 10.30 głośny pochód złożony z niemal 2 tysięcy demonstrantów dotarł pod siedzibę Urzędu Miasta. Tam, w obecności prezydenta Andrzeja Stani, związkowcy wyrazili swoje żądania w formie pikiety i apelu wręczonego włodarzowi.

"Próba zastępowania współpracy ze Związkami Zawodowymi w sprawach uregulowanych prawem poprzez zakrapiane alkoholem spotkania na gruncie towarzyskim z wybranymi grupami pracowników", ukrywanie zapaści w wydobyciu i stosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej oraz wymuszanie na pracownikach ukrywania wypadków - to podstawowe zarzuty związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wobec Zarządu zawarte w liście otwartym do wicepremiera Waldemara Pawlaka.

W obecności mediatora Andrzeja Sikory odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami organizacji związkowych działających na szczeblu Kompanii Węglowej (KW) a Zarządem Spółki odnośnie kwestii stanowiących istotę sporu zbiorowego. Przypomnijmy: strona pracownicza żąda utrzymania w roku 2010 wysokości funduszu płac w KW na poziomie faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenia w roku 2009 i utrzymania w roku bieżącym wysokości zatrudnienia na poziomie z dnia 31 grudnia 2009 roku.

Tuż po godz. 17. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich przeprowadzonych w ubiegłą niedzielę. Decyzją wyborców nowym prezydentem Polski po zaprzysiężeniu, najprawdopodobniej w pierwszą niedzielę sierpnia, zostanie marszałek Sejmu Bronisław Komorowski (Platforma Obywatelska), który otrzymał 53,01% głosów ważnych. Byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego (Prawo i Sprawiedliwość) poparło 46,99% głosujących.