Tauron Wydobycie: Albo odbiór węgla, albo...

Wrz 07, 2023

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA skierowała pismo do prezesa Zarządu Tauron Polska Energia SA Pawła Szczeszka, wyrażając zaniepokojenie informacją o braku odbioru zakontraktowanego węgla przez Grupę Tauron. Według strony związkowej takie postępowanie Grupy łamie porozumienia zawarte 16 grudnia 2022 r. i stawia spółkę Tauron Wydobycie w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

"Solidarność" wskazuje, że od stycznia do sierpnia bieżącego roku Grupa Tauron nie odebrała ponad 800 tysięcy ton węgla, co naraziło Tauron Wydobycie SA na konieczność sięgnięcia po dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych.

- Odbiory węgla w II i III kwartale br. są realizowane na poziomie poniżej 35% - twierdzą przedstawiciele ZOK.

Ponadto do Związku dotarły informacje, że Grupa Tauron sprowadza węgiel z zagranicy kosztem dostaw surowca wydobytego przez zakłady górnicze spółki Tauron Wydobycie.

- Taki stan rzeczy budzi głęboki niepokój załóg górniczych i jest przejawem świadomego działania mającego na celu likwidację miejsc pracy Górników w naszych kopalniach, a tym samym prowadzi do napięć społecznych, których my jako odpowiedzialni partnerzy społeczni chcielibyśmy uniknąć. Zwracamy uwagę, że wspólnie powinniśmy wykorzystać czas na "wyhamowanie" emocji - pisze strona społeczna.

Związkowcy przypomnieli, że zapisy regulujące kwestię odbioru surowca są częścią porozumień społecznych. Ich sygnatariuszem i gwarantem jest minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Dalej zaznaczyli, iż brak "niezwłocznych działań" ze strony Zarządu Tauron Polska Energia SA skutkować będzie "eskalacją konfliktu", co zmusi związki zawodowe do podjęcia "bardziej radykalnych działań wyrażających niezadowolenie Górników".

- Mając powyższe na uwadze oraz Pańskie zobowiązania żądamy realizacji zawartych zapisów Porozumień i odbiorów zakontraktowanych ilości węgla w całości - zakończyli swoje pismo.

Pod dokumentem widnieją podpisy kierownictwa ZOK: przewodniczącego Stanisława Kłysza (ZG "Brzeszcze") oraz dwóch wiceprzewodniczących - Stanisława Kurnika (ZG "Janina") i Waldemara Sopaty (ZG "Sobieski").