JSW: Minister mediatorem. Manifestacja odwołana

Wrz 16, 2023

Wiceminister aktywów państwowych oraz pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marek Wesoły zadeklarował chęć poprowadzenia mediacji w sporze zbiorowym pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) a Zarządem firmy. Podczas spotkania z udziałem ministra związkowcy zaakceptowali tę propozycję, odwołując planowaną na 29 września manifestację przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Rozmowy, do których doszło 15 września w Jastrzębiu-Zdroju, poświęcone były problematyce związanej ze sporem zbiorowym dotyczącym wypłaty nagrody dla załogi.

Obecny na miejscu przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomir Kozłowski zapoznał ministra Wesołego z sytuacją społeczną w Spółce i przedstawił argumenty reprezentatywnych organizacji związkowych, które opowiadają się za wypłatą dodatkowego świadczenia pieniężnego. Przypomnijmy: związki zawodowe chcą, by pracownicy JSW otrzymali do podziału 15 procent netto kwoty przeznaczonej na podatek od "nadmiernych zysków" za rok 2022.

Pracodawca podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko. Według kierownictwa Spółki wejście w życie ustawy obligującej JSW do zapłaty składki solidarnościowej z tytułu "nadmiernych zysków" spowoduje powstanie zobowiązania szacowanego na 1,6 miliarda złotych. Wypłata postulowanej nagrody obciążyłaby firmę kwotą około 302 milionów zł. Ustosunkowując się do stanowiska reprezentatywnych organizacji związkowych, Zarząd oświadczył, że nie widzi możliwości realizacji przedstawionego żądania.

- Jednocześnie Zarząd JSW S.A. widzi możliwość do prowadzenia rozmów w kwestii wypłaty ewentualnej premii jednorazowej dla pracowników JSW S.A., której wysokość nie będzie powiązana z wysokością podatku od nadmiarowych zysków za rok 2022. Po zakończeniu 3 kwartału br., Zarząd JSW S.A. przeanalizuje możliwość realizacji ewentualnej wypłaty premii dla pracowników JSW S.A. po ocenie sytuacji ekonomicznej Spółki - zaznaczono w podpisanym trzy dni wcześniej protokole rozbieżności.

Po wysłuchaniu obydwu stron minister oświadczył, że sam podejmie się roli mediatora, na co strona związkowa zareagowała pozytywnie.

- Reprezentatywne Organizacje Związkowe przyjęły propozycję prowadzenia mediacji przez Pana Ministra Marka Wesołego oraz wyraziły chęć prowadzenia dialogu w celu osiągnięcia porozumienia zmierzającego do zakończenia sporu zbiorowego - czytamy w notatce z piątkowego spotkania.

Mediacje mają się odbyć "w najbliższym możliwym terminie".