Trudna sytuacja Węglokoksu. KSGiE apeluje do rządu

Gru 19, 2023

- W związku z brakiem realizacji zobowiązania Rady Ministrów oraz bieżącą sytuacją dotyczącą zadłużenia i zagrożenia płynności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, Węglokoks S.A. zmuszony jest do natychmiastowej sprzedaży nadmiaru węgla na rynku - alarmuje przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik w liście skierowanym na ręce premiera Donalda Tuska, minister przemysłu pani Marzeny Czarneckiej oraz ministra aktywów państwowych Borysa Budki. Podkreśla, że "działanie takie może wywołać reperkusje na krajowym rynku węgla energetycznego, o czym Spółka wielokrotnie informowała". Na koniec apeluje do przedstawicieli rządu o przyspieszenie procesu odkupu ponad 1,5 miliona ton węgla od Węglokoksu i utworzenie rezerwy strategicznej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Przewodniczący KSGiE przypomina, że półtora roku temu, wobec ataku Rosji na Ukrainę, Polska podjęła decyzję o zaprzestaniu importu rosyjskiego węgla. Nie mając możliwości szybkiego zwiększenia produkcji krajowej, rząd zdecydował się sprowadzić brakujący węgiel z innych kierunków, wykorzystując do tego spółki Skarbu Państwa.

- 13 lipca 2022 r. Prezes Rady Ministrów wydał decyzję, zmienioną decyzją z 8 sierpnia 2022 r., polecającą Spółkom Skarbu Państwa: PGE Paliwa Sp. z o.o. i Węglokoks S.A. zakup i sprowadzenie do Kraju dodatkowych ilości węgla energetycznego. Zaimportowany węgiel kamienny tylko w ok. 20 % mógł zostać wykorzystany przez gospodarstwa domowe, bądź podmioty wrażliwe. Pozostała po odsianiu ilość nadawała się jedynie do sektora ciepłowniczego i energetyki zawodowej - twierdzi Jarosław Grzesik. - Jak wynika z informacji Zarządu Węglokoksu S.A., Spółka przystąpiła do realizacji Decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2022 roku (wraz z późniejszymi zmianami) mając na uwadze zapewnienie zawarte w Uchwale Rady Ministrów nr 180/2022 z dnia 1 września 2022 w brzmieniu: "Rada Ministrów potwierdza, że w razie potrzeby podejmie niezbędne działania w celu zapewnienia płynności finansowej Spółkom, pozwalającej na terminowe wykonanie zobowiązań związanych z finansowaniem pomostowym, o którym mowa w pkt 4, w tym mające na celu dokapitalizowanie Spółek lub odkup węgla zakupionego w wyniku wykonania przez Spółki decyzji, o której mowa w pkt 1, z wykorzystaniem podległych organom administracji rządowej podmiotów lub przez nich nadzorowanych". Podjęcie ww. Uchwały przez Radę Ministrów wynikało z sygnalizowanego problemu nadmiaru miałów energetycznych pozostałych na składach w wyniku wykonania Decyzji - dodaje.

Jego zdaniem, "zobowiązanie Rady Ministrów było (...) jedną z podstawowych przesłanek biznesowych, kluczową dla podejmowania oraz realizacji dalszych planów inwestycyjnych, jak również dla zapewnienia finansowania w kapitał obrotowy zapewniający nieprzerwane funkcjonowanie w szczególności spółek hutniczych oraz energetycznych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks".

Jak wyjaśnia szef KSGiE, powołując się na kierownictwo Spółki, "w związku z brakiem realizacji procesu utworzenia rezerwy strategicznej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, zapowiedzianego w marcu bieżącego roku oraz w nawiązaniu do zapisów podpisanej przez Minister Klimatu i Środowiska z dnia 8 sierpnia 2023 roku Umowy w sprawie finansowania zadań objętych decyzją Prezesa Rady Ministrów, Węglokoks S.A. został zmuszony do uruchomienia procesu sprzedaży importowanego węgla energetycznego".

- Procedowanie kontraktacji na rynku jest dla Węglokoks S.A. absolutną koniecznością, również w związku z zapadalnością kolejnych zobowiązań wynikających z umów kredytowych zawartych na interwencyjny zakup węgla, podpisanych z bankami PKO BP, BGK i PeKaO S.A. Obecne zadłużenie z tytułu interwencyjnych zakupów węgla przekracza 2 mld złotych, uniemożliwiając Spółce prowadzenie swojej bieżącej działalności operacyjnej, w szczególności zakup wsadu dla spółek hutniczych - wskazuje związkowiec. - W związku z brakiem realizacji zobowiązania Rady Ministrów oraz bieżącą sytuacją dotyczącą zadłużenia i zagrożenia płynności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, Węglokoks S.A. zmuszony jest do natychmiastowej sprzedaży nadmiaru węgla na rynku. Działanie takie może wywołać reperkusje na krajowym rynku węgla energetycznego, o czym Spółka wielokrotnie informowała. Niemniej dla Spółki Węglokoks S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej jest to obecnie jedyna ścieżka zapobieżenia utraty płynności i wyjścia z zadłużenia z tytułu realizacji Decyzji Prezesa Rady Ministrów - ocenia.

Konkluzję listu stanowi apel o przyspieszenie odkupu węgla i utworzenie rezerwy strategicznej surowca.

- Węglokoks S.A. realizując decyzję Prezesa Rady Ministrów zmuszony został do zaciągnięcia kredytów na kwotę ponad 2,2 mld zł. To powoduje, że obecnie nie może realizować swoich zobowiązań wobec spółek hutniczych w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie sprzedaż tak dużego wolumenu na rynku spowoduje perturbacje i konsekwencje w postaci zatrzymania sprzedaży polskiego węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj - przekonuje Jarosław Grzesik. - Z informacji przekazanych Spółce przez Ministerstwo Finansów wynika, iż w budżecie roku 2023 zawarto pożyczkę dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zobowiązania Rady Ministrów, zaś treść umowy pożyczki została uzgodniona i zaakceptowana przez Prokuratorię Generalną. Umowa nie została jednak zawarta, natomiast z uwagi na roczność budżetu, istnieje poważna obawa, czy środki te zostaną zagwarantowane również w budżecie na rok 2024 - podsumowuje.