JSW: Fiasko rokowań. Będą mediacje

Lut 16, 2024

Rokowania dotyczące sporu zbiorowego wszczętego przez reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - "Solidarność", Federację Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry" - zakończyły się fiaskiem. Strona społeczna podtrzymała żądanie wzrostu wynagrodzeń dla załogi na poziomie średniorocznej inflacji za rok ubiegły plus 1 punkt procentowy, tymczasem Zarząd dopuszcza ewentualne zmiany w polityce płacowej po dokonaniu oceny ekonomicznej Spółki, na podstawie porozumienia stron.

Podczas spotkania, które odbyło się 12 lutego, strony przedstawiły swoje stanowiska.

Jak poinformował pracodawca, w grudniu ubiegłego roku Zarząd podjął decyzję o tym, że Plan Techniczno-Ekonomiczny JSW SA na rok 2024 będzie zakładał dodatni wynik Spółki.

- Biura pracują nad dokonaniem korekty przyjętego w grudniu przez Zarząd planu w obszarach produkcji, handlu i inwestycji w celu poprawy wyniku. (...) Zaplanowanie wzrostu wynagrodzeń w planie TE spowoduje obniżenie wyniku. W związku z tym, Zarząd informuje, że przyjęty fundusz wynagrodzeń w planie TE pozostaje bez zmian, natomiast ewentualne zmiany funduszu wynagrodzeń możliwe będą po dokonaniu oceny ekonomicznej Spółki w drodze Porozumienia Stron jak to miało miejsce w latach poprzednich - czytamy w podpisanym protokole rozbieżności.

Z powyższą argumentacją nie zgadzają się reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA.

- Tym działaniem Zarząd JSW S.A. nie tylko nie proponuje wzrostu wynagrodzeń a wręcz obniża wynagrodzenia pracowników JSW S.A. w 2024 r. - przekonują.

Dalej przytaczają konkretne liczby.

- Wykonany fundusz wynagrodzeń JSW S.A. za 2023 r. wg dokumentów przedstawionych przez Zarząd JSW S.A. wynosił około 4,48 mld zł a proponowany fundusz zawarty w PTE na rok 2024 r. wynosi około 3,9 mld zł. Strona związkowa stwierdza, że zapisany fundusz wynagrodzeń w PTE JSW S.A. na 2024 r. jest niższy od wykonanego w 2023 r. o ok. 550 mln zł, co oznacza, że przy jego realizacji nastąpi obniżenie dochodów pracownika w 2024 r. średnio o ponad 26.000,00 zł brutto - wyliczają.

Politykę Zarządu nazywają "okradanie pracownika w biały dzień".

- Strona Reprezentatywnych Organizacji Związkowych podtrzymuje swoje żądania w ramach sporu zbiorowego i wyraża stanowczy protest wobec działań JSW S.A. i oświadcza, że podejmie wszelkie możliwe działania przewidziane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w najbliższym z możliwych terminie - brzmi konkluzja stanowiska strony związkowej.

W związku z oświadczeniem pracodawcy o braku możliwości realizacji postulatu, związkowcy zawnioskowali o prowadzenie dalszych rokowań w obecności mediatora.

Na miejscu ustalono, że Zarząd JSW wystąpi o wyznaczenie mediatora z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy.