Menu gwne

Komisje zakadowe "S"

WUG: Zgo nieprawidowoci

Wypadkowo w polskim grnictwie wglowym jestzbyt wysoka. Odpowiadajc na ten stan rzeczy, Wyszy Urzd Grniczy (WUG) uruchomi specjaln skrzynk pocztow, gdzie mona przesya informacje o zaobserwowanych nieprawidowociach w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. Jeli chcesz podzieli si swoimi uwagami na temat konkretnych przypadkw amania zasad bhp, pisz: bhp.uwagi@wug.gov.pl. Caodobowo czynny jest rwnie telefon interwencyjny WUG: 327-361-947.

Polecamy

Statystyki strony

PDF Drukuj
sobota, 29 lipca 2017 15:07

- Jeli kto myla, e w dobie koniunktury na wgiel i stosunkowo przychylnej polityki rzdu wobec grnictwa zwizki zawodowe straciy racj bytu, ostatnio mg si przekona, jak gboko si myli - pisze szef grniczej "Solidarnoci" Jarosaw Grzesik, przypominajc o dziaaniach strony spoecznej w sprawie utrzymania dotychczasowych zasad obliczania temperatury zastpczej klimatu pod ziemi czy uproszczenia procesu przyznawania koncesji wydobywczych. Polecamy lektur felietonu.

Więcej…
 
PDF Drukuj
sobota, 29 lipca 2017 15:05

W lipcowym wydaniu miesicznika Solidarno Grnicza, ktry trafi do kopal, analizujemy potencjalne konsekwencje nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakoci paliw, zwaszcza dla rynku wgla. Ponadto rozmawiamy z Marianem Strzelczykiem, wynalazc technologii umoliwiajcej cakowit eliminacj zjawiska tak zwanej niskiej emisji podczas spalania paliw staych i komentujemy ministerialne deklaracje dotyczce zaoe opracowywanej przez rzd strategii energetycznej kraju.

(-)

 
PDF Drukuj
czwartek, 27 lipca 2017 03:40

- Musimy przeama zjawisko, ktre nazwabym "dyktatur dostawcw". (...) Producenci dostarczaj nam to co maj, a nie to, czego dokadnie bymy chcieli. (...) Mamy bardzo mocn pozycj dostawcw, dla ktrych spki wglowe stanowi atrakcyjny rynek zbytu. Zmiana tego modelu to (...) jeden z gwnych celw JSW Innowacje - mwi Tadeusz Wenecki, prezes Zarzdu JSW Innowacje SA, zaplecza badawczo-rozwojowego Grupy JSW, w rozmowie z Solidarnoci Grnicz. Zachcamy do lektury wywiadu.

Więcej…
 
PDF Drukuj
środa, 26 lipca 2017 18:22

Przedstawiciele zwizkw zawodowych funkcjonujcych w spce Tauron Wydobycie i Zarzdu firmy podpisali porozumienie, zgodzie z ktrym do 28 lipca pracownicy otrzymaj jednorazow premi. Jej wysoko bdzie wyliczana indywidualnie, na podstawie liczby dni przepracowanych przez dan osob od 1 stycznia do 30 czerwca biecego roku (125 dni roboczych). wiadczenie wyniesie 15 zotych i 40 groszy za kady przepracowany dzie.

Więcej…
 
PDF Drukuj
niedziela, 23 lipca 2017 09:42

Zwizkowcy z Lubelskiego Wgla (LW) "Bogdanka" SA nie chc, by w Spce obowizywa Kodeks Grupy Kapitaowej (GK) Enea. Uwaaj, e uchwaa Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Akcjonariuszy (NWZA) LW "Bogdanka" SA przesdzajca o wprowadzeniu adu korporacyjnego Grupy ma na celu przeniesienie zarzdzania kopalni do poznaskiej centrali Enei. Gro rozpoczciem akcji protestacyjnej. 97 procent uczestnikw przeprowadzonego 12 lipca referendum pracowniczego poparo ewentualny strajk.

Więcej…
 
PDF Drukuj
wtorek, 18 lipca 2017 23:20

6 lipca grnicza "Solidarno" skierowaa pismo do ministra rodowiska Jana Szyszki, pytajc go, jaki cel maj forsowane przez resort poprawki do procedowanej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakoci paliw. Owiadczenie Ministerstwa rodowiska dla Polskiej Agencji Prasowej (PAP) sytuacji nie wyjanio; raczej jeszcze bardziej j zagmatwao.

Więcej…
 
PDF Drukuj
wtorek, 11 lipca 2017 18:58

1 lipca mino 60 lat od przekazania do eksploatacji kopalni "Halemba" (dzi KWK "Ruda" Ruch "Halemba"). Z tej okazji dzie wczeniej, w pooonym nieopodal zakadu kociele pod wezwaniem Matki Boskiej Racowej, odprawiona zostaa uroczysta msza wita dzikczynna. Modlono si o dalsze aski i bogosawiestwo Boe oraz opiek Matki Boej Racowej i witej Barbary dla zaogi, emerytw i rencistw - byych pracownikw "Halemby" - oraz grniczych rodzin.

Więcej…
 
PDF Drukuj
piątek, 07 lipca 2017 15:02

Grnicza "Solidarno" chce, by minister rodowiska Jan Szyszko wyjani, jakie s oczekiwania kierowanego przeze resortu wobec sektora grnictwa wgla kamiennego w zakresie jakoci produkowanego surowca. Oczekuje te uzasadnienia dla forsowanych przez resort poprawek do projektu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakoci paliw. Wedug zwizkowcw nowe przepisy mog wyeliminowa z rynku znaczn cz miaw energetycznych, co zaszkodzi caej polskiej gospodarce.

Więcej…
 
PDF Drukuj
poniedziałek, 03 lipca 2017 19:42

To ju pewne: Jastrzbska Spka Wglowa SA (JSW) przyjmie do pracy niemal czterdziestu tegorocznych absolwentw knurowskiego Zespou Szk Zawodowych (ZSZ) nr 2. 28 czerwca w siedzibie dyrekcji kopalni "Knurw-Szczygowice" odbyo si spotkanie przedstawicieli JSW z przyszymi pracownikami firmy.

Więcej…
 
PDF Drukuj
środa, 28 czerwca 2017 23:59

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji zwizkowych funkcjonujcych w Jastrzbskiej Spce Wglowej SA (JSW) i Zarzdu firmy uzgodnili, e 4 wrzenia 2017 roku pracownicy JSW zatrudnieni tam wedug stanu z dnia 31 sierpnia otrzymaj nagrod pienin. Wyniesie ona 4300 zotych netto. Ponadto 1 lipca warto posiku profilaktycznego dla pracownikw uprawnionych na podstawie porozumienia z 1 lipca 2015 r. oraz aneksu z 9 padziernika 2015 r. wzronie do 19 z (obecnie: 14 z).

Więcej…
 
Grzesik: Czas przywracania do pionu? PDF Drukuj
wtorek, 27 czerwca 2017 13:03

- Obrady Zespou Trjstronnego do spraw Bezpieczestwa Socjalnego Grnikw za nami. Spotkalimy si gwnie po to, by po raz kolejny upomnie rzd za przekraczajc dopuszczalne granice opieszao w rozwizywaniu najpilniejszych kwestii - pisze przewodniczcy Krajowej Sekcji Grnictwa Wgla Kamiennego NSZZ "Solidarno" Jarosaw Grzesik i wymienia sprawy, ktrych rzd od duszego czasu nie chce, bd nie potrafi rozwiza. Zachcamy do lektury felietonu.

Więcej…
 
SG: Raport NIK jest nierzetelny PDF Drukuj
wtorek, 27 czerwca 2017 11:37

Ukaza si nowy numer Solidarnoci Grniczej. Tym razem publikujemy wywiad z szefem Krajowego Sekretariatu Grnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarno" Kazimierzem Grajcarkiem, ktry krytykuje raport Najwyszej Izby Kontroli o sytuacji brany grniczej w latach 2007-2015. Ponadto podsumowujemy ostatnie rozmowy strony spoecznej z przedstawicielami rzdu, a na koniec polecamy relacj z otwarcia pierwszego na wiecie Midzynarodowego Centrum Doskonaoci w zakresie metanu z kopal.

(-)

 
PDF Drukuj
poniedziałek, 26 czerwca 2017 22:22

Grnicze centrale zwizkowe zwrciy si bezporednio do pani premier Beaty Szydo z wnioskiem o interwencj w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad rzdowym projektem ustawy o ekwiwalencie pieninym z tytuu prawa do bezpatnego wgla dla emerytw i rencistw przedsibiorstw grniczych. Podpisani pod wnioskiem przedstawiciele strony spoecznej podkrelili, e od padziernika ubiegego roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrw nie podj w tej sprawie adnej decyzji.

Więcej…
 
PDF Drukuj
poniedziałek, 26 czerwca 2017 21:29

W Katowicach obradowa Zesp Trjstronny do spraw Bezpieczestwa Socjalnego Grnikw z udziaem strony rzdowej, pracodawcw i zwizkowcw. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostay wyniki brany za pierwsze cztery miesice biecego roku oraz zaoenia do programu dla sektora na lata 2016-2030. Dyskutowano te o sprawach biecych. Sporo emocji wzbudzi temat wprowadzenia niekorzystnego dla pracownikw wzoru okrelajcego temperatur zastpcz klimatu pod ziemi.

Więcej…
 
PDF Drukuj
niedziela, 25 czerwca 2017 15:26

Dwanacie grniczych central zwizkowych - w tym Krajowa Sekcja Grnictwa Wgla Kamiennego NSZZ "Solidarno" - sprzeciwia si ministerialnym planom wprowadzenia regulacji okrelajcych temperatur zastpcz klimatu obliczan wedug nowego wzoru. Twierdz, e przepisy "drastycznie" wpyn na zdrowie i ycie pracownikw kopal. Pisemny komentarz do sprawy wydaa Zakadowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarno" Jastrzbskiej Spki Wglowej SA (JSW).

Więcej…
 
PDF Drukuj
środa, 21 czerwca 2017 14:43

Od 1 lipca jednostkowa warto posiku profilaktycznego w Polskiej Grupie Grniczej Sp. z o.o. (PGG) wzronie o 4 zote, do 18,90 z i 16,70 z - ustalili przedstawiciele central zwizkowych PGG z Zarzdem Grupy. Zawarte 19 czerwca porozumienie umoliwi pen realizacj postulatu zgoszonego przez stron spoeczn. Podwyszona warto posiku ma zosta wyrwnana uprawnionym pracownikom Spki najpniej do koca sierpnia. Zdecydowana wikszo z nich otrzyma bony o wartoci 18,90 z.

Więcej…
 
PDF Drukuj
poniedziałek, 19 czerwca 2017 22:34

Czonkowie Rady Krajowej Sekcji Grnictwa Wgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarno" i Komisji Rewizyjnej KSGWK spotkali si z kierownictwem resortu energii - ministrem Krzysztofem Tchrzewskim oraz jego zastpc Grzegorzem Tobiszowskim. Dyskutowano o sprawach biecych. Zwizkowcy zwracali uwag na konieczno ograniczenia importu wgla do Polski. Domagali si rwnie szybkiego uporzdkowania zasad wypaty ekwiwalentu za deputat wglowy dla emerytw grniczych.

Więcej…
 
PDF Drukuj
sobota, 03 czerwca 2017 14:14

Starosta powiatu gliwickiego Waldemar Dombek i przewodniczcy Komisji Zakadowej NSZZ "Solidarno" KWK "Knurw-Szczygowice" Ruch "Knurw" Krzysztof Leniowski skierowali do penicego obowizki prezesa Zarzdu Jastrzbskiej Spki Wglowej SA (JSW) Daniela Ozona wniosek o rozwaenie moliwoci zatrudnienia przez Spk 28 tegorocznych absolwentw Zespou Szk Zawodowych (ZSZ) nr 2 w Knurowie. Dokument zawiera imienn list osb zainteresowanych podjciem pracy.

Więcej…
 
Grzesik: Preludium? PDF Drukuj
czwartek, 01 czerwca 2017 10:39

- Proste sprawy s odwlekane w nieskoczono, za to tam, gdzie wypadaoby podyskutowa i wzi pod uwag opinie ekspertw, podejmuje si decyzje bez zastanowienia - pisze przewodniczcy Krajowej Sekcji Grnictwa Wgla Kamiennego NSZZ "Solidarno" Jarosaw Grzesik, oceniajc polityk rzdu wobec sektora. - I jak tutaj nie zada pytania: czy politycy, a porednio rwnie czonkowie zarzdw spek wglowych, pamitaj jeszcze, komu zawdziczaj penione funkcje? - retorycznie pyta.

Więcej…
 
PDF Drukuj
środa, 31 maja 2017 23:57

Majowe wydanie Solidarnoci Grniczej powicamy kwestii ujednolicenia zasad wypaty ekwiwalentu pieninego za deputat wglowy emerytom grniczym. Zastanawiamy si, kto hamuje przyjcie regulacji zaproponowanych przez zwizki zawodowe? Ponadto piszemy o tym, jak spki wglowe prbuj zapobiec zjawisku "luki pokoleniowej", ktre jest ju zauwaalne w polskich kopalniach i zwracamy uwag na gron prb zaostrzenia antywglowej "polityki klimatycznej" Unii Europejskiej. Zachcamy do lektury.

(-)

 
PDF Drukuj
środa, 31 maja 2017 15:41

Krajowa Sekcja Grnictwa Wgla Kamiennego NSZZ "Solidarno" z alem informuje, e 31 maja zmar Tadeusz Jedynak, czonek wadz Zwizku na szczeblu regionalnym i krajowym, uczestnik strajkw grniczych z 1980 i 1988 roku, w 1980 r. wiceprzewodniczcy Midzyzakadowego Komitetu Strajkowego przy KWK "Manifest Lipcowy" (obecnie ruch "Zofiwka"), sygnatariusz Porozumienia Jastrzbskiego, uczestnik obrad Okrgego Stou w podzespole grniczym, pose na Sejm. Mia 68 lat.

Więcej…
 
PDF Drukuj
poniedziałek, 29 maja 2017 23:25

- Reprezentatywne organizacje zwizkowe dziaajce w Jastrzbskiej Spce Wglowej SA (...) podpisay "Porozumienie dotyczce przenoszenia pracownikw JSW Szkolenie i Grnictwo Sp. z o.o. do Jastrzbskiej Spki Wglowej S.A." - poinformowali zwizkowcy z Zakadowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarno" Jastrzbskiej Spki Wglowej SA (JSW). Zapisami porozumienia objto wszystkich pracownikw JSW SiG wykonujcych usugi na rzecz kopal JSW.

Więcej…
 
PDF Drukuj
wtorek, 23 maja 2017 20:22

Przedstawiciele trzynastu central zwizkowych z Polskiej Grupy Grniczej Sp. z o.o. (PGG) zadali od ministra energii Krzysztofa Tchrzewskiego spotkania powiconego przywrceniu elementw pacowych zawieszonych na mocy porozumienia podpisanego 19 kwietnia 2016 roku. Szef Zakadowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarno" PGG Sp. z o.o. Bogusaw Hutek przypomina, e zasady odwieszenia "czternastki" ujte w porozumieniu zostay zaproponowane przez samego ministra.

Więcej…
 
PDF Drukuj
piątek, 19 maja 2017 09:46

15 maja przedstawiciele Tauron Wydobycie SA oraz konsorcjum firm Kopex-Przedsibiorstwo Budowy Szybw SA i Famur Pemug Sp. z o.o. podpisali umow dotyczc realizacji pierwszego etapu budowy szybu "Grzegorz" wraz z infrastruktur powierzchniow. W opinii szefa Zakadowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarno" Tauron Wydobycie SA Waldemara Sopaty to inwestycja kluczowa dla Zakadu Grniczego "Sobieski", ale te istotna dla ZG "Janina".

Więcej…
 
PDF Drukuj
piątek, 12 maja 2017 23:59

9 maja przedstawiciele NSZZ "Solidarno" z Polskiej Grupy Grniczej Sp. z o.o. (PGG) i wczonego ponad miesic temu do PGG Katowickiego Holdingu Wglowego SA (KHW) podpisali porozumienie umoliwiajce formalne scalenie obydwu jednostek organizacyjnych Zwizku. Od tego momentu skupiajca 13 tysicy czonkw Zakadowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarno" PGG Sp. z o.o. stanowi najliczniejsz struktur zakadow najwikszej organizacji zwizkowej w Polsce.

Więcej…
 

Aktualne wydanie gazety